Ashley FOX : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 08-03-2011 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek
 • 09-03-2011 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Wiceprzewodniczący 

 • 07-02-2011 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 06-02-2011 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 – wszystkie sekcje  
- ECON_AD(2012)489648 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie ram ładu korporacyjnego w europejskich przedsiębiorstwach  
- ECON_AD(2011)474031 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE  
- IMCO_AD(2011)473723 -  
-
IMCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze działania  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie sprawozdania z dochodzenia w sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro objętych programem  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego  
- IMCO_AD(2014)519553 -  
-
IMCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie elektronicznej identyfikacji owiec  
- P7_DCL(2011)0051 - Wygasła  
Ashley FOX , Liam AYLWARD , Paolo DE CASTRO , Albert DESS  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 15-03-2012
Liczba sygnatariuszy : 160 - 15-03-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe