Ashley FOX : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Wielka Brytania)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 16-09-2014 / 11-11-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 09-03-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-09-2014 / 11-04-2016 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 12-02-2015 / 08-03-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 30-06-2016 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- AFCO_AD(2018)604673 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zintegrowane podejście do polityki sportowej: dobre zarządzanie, dostępność i uczciwość (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

Zrównoważone zarządzanie zewnętrznymi flotami rybackimi (A8-0377/2016 - Linnéa Engström) EN  
 

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

Wdrażanie programu Erasmus + (A8-0389/2016 - Milan Zver) EN  
 

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie budowy strategicznej trasy transportowej Via Carpathia we wschodnich regionach UE  
- P8_DCL(2016)0019 - Wygasła  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 61 - 08-06-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie regionu karpackiego w UE  
- P8_DCL(2015)0073 - Wygasła  
Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 47 - 15-03-2016
Oświadczenie pisemne w sprawie zwiększenia skuteczności Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka w Wenezueli  
- P8_DCL(2015)0063 - Wygasła  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Data otwarcia : 26-10-2015
Termin : 26-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 64 - 27-01-2016

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe