Ashley FOX : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- AFCO_AD(2018)604673 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa  
- ECON_AD(2017)609658 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 
OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji odnoszące się do przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów  
- ITRE_AD(2016)582213 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem  
- ITRE_AD(2015)544342 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
- ECON_AD(2015)541604 -  
-
ECON 

Kontakt