Ivars GODMANIS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Latvijas Pirmā Partija/Latvijas Ceļš (Łotwa)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego

all-activities 

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut Innowacji i Technologii  
- BUDG_AD(2012)491287 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „UE 2020”  
- BUDG_AD(2012)478542 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie aktualnej sytuacji i przyszłych synergii na rzecz większej skuteczności EFRR i innych funduszy strukturalnych  
- BUDG_AD(2011)454427 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mające na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej  
- BUDG_AD(2013)522902 -  
-
BUDG 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiej karty osób niepełnosprawnych  
- P7_DCL(2013)0008 - Wygasła  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Data otwarcia : 20-05-2013
Termin : 20-08-2013
Liczba sygnatariuszy : 347 - 20-08-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie wdrożenia projektów połączeń komunikacyjnych w regionach odizolowanych  
- P7_DCL(2010)0092 - Wygasła  
Zigmantas BALČYTIS , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ivars GODMANIS , Bogusław LIBERADZKI , Justas Vincas PALECKIS  
Data otwarcia : 22-11-2010
Termin : 10-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 46 - 10-03-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe