Angelika WERTHMANN : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 03-07-2012 : Niezrzeszeni
 • 04-07-2012 / 07-04-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 08-04-2014 / 30-06-2014 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 13-07-2010 : Liste "Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit" (Austria)
 • 14-07-2010 / 30-06-2014 : - (Austria)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Petycji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej
 • 19-01-2012 / 09-09-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Komisja Petycji

Zastępstwo 

 • 16-09-2009 / 03-07-2012 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja
 • 01-03-2011 / 18-01-2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19-01-2012 / 03-07-2012 : Komisja Petycji
 • 07-09-2012 / 07-04-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 10-09-2012 / 07-04-2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 17-09-2012 / 21-10-2012 : Komisja Petycji
 • 12-11-2013 / 07-04-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 rok  
- BUDG_AD(2014)524574 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020  
- BUDG_AD(2012)487685 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  
- BUDG_AD(2012)475913 -  
-
BUDG 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wykorzenienia tortur na świecie  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej  
- BUDG_AD(2014)524600 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za rok 2011)  
- PETI_AD(2013)513298 -  
-
PETI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Wygasła  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 119 - 14-04-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony osób cierpiących na autyzm przed nękaniem  
- P7_DCL(2013)0024 - Wygasła  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Data otwarcia : 09-12-2013
Termin : 09-03-2014
Liczba sygnatariuszy : 156 - 09-03-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie wyzwań, jakie przed rynkiem pracy stawiają choroby neurodegeneracyjne  
- P7_DCL(2013)0018 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Françoise GROSSETÊTE , Marian HARKIN , Filiz HYUSMENOVA , Ádám KÓSA , Mojca KLEVA KEKUŠ , Marisa MATIAS , Linda McAVAN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA  
Data otwarcia : 07-10-2013
Termin : 07-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 161 - 08-01-2014

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe