Theodoros SKYLAKAKIS : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-05-2011 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 31-05-2011 / 31-05-2011 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek
 • 01-06-2011 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 11-11-2010 : Nea Demokratia (Grecja)
 • 12-11-2010 / 13-06-2011 : - (Grecja)
 • 14-06-2011 / 10-09-2012 : Democratic Alliance (Grecja)
 • 11-09-2012 / 02-06-2013 : - (Grecja)
 • 03-06-2013 / 30-06-2014 : Drassi (Grecja)

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 30-05-2011 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-09-2009 / 30-05-2011 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 12-10-2009 / 30-05-2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 22-06-2011 / 18-01-2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 29-09-2011 / 18-01-2012 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku)  
- ENVI_AD(2012)485944 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących instrumentów podziału ryzyka dla państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych  
- ECON_AD(2012)478650 -  
-
ECON 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania zabójstw w obronie honoru  
- P7_DCL(2010)0027 - Wygasła  
Theodoros SKYLAKAKIS , Marietta GIANNAKOU  
Data otwarcia : 19-04-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 85 - 09-09-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe