Corinne LEPAGE : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

  • 14-07-2009 / 30-03-2010 : Mouvement Démocrate (Francja)
  • 31-03-2010 / 30-06-2014 : Citoyenneté Action Participation pour le 21ème siècle (Francja)

Wiceprzewodnicząca 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Deputowani 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie problemów bezpieczeństwa w eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
- ENVI_AD(2011)462884 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej  
- ENVI_AD(2011)454639 -  
-
ENVI 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin)  
- ENVI_AD(2014)522867 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną  
- ENVI_AD(2013)516628 -  
-
ENVI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego  
- ENVI_AD(2012)491315 -  
-
ENVI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ryb jako wspólnego dobra  
- P7_DCL(2011)0047 - Przyjęta  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 29-03-2012
Przyjęto : 18-04-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0129
Liczba sygnatariuszy : 390 - 29-03-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie uznania eksperymentów naturalnych – jeżeli przynoszą one pozytywne wyniki – za dowód prawny w sprawach o dyskryminację rasową  
- P7_DCL(2011)0038 - Wygasła  
Harlem DÉSIR , Dennis de JONG , Corinne LEPAGE , Ulrike LUNACEK , Mariya GABRIEL  
Data otwarcia : 12-09-2011
Termin : 15-12-2011
Liczba sygnatariuszy : 104 - 15-12-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie eksploracji złóż gazu łupkowego i ropy łupkowej  
- P7_DCL(2011)0032 - Wygasła  
Philippe JUVIN , José BOVÉ , Edite ESTRELA , Corinne LEPAGE , Anna ROSBACH  
Data otwarcia : 06-06-2011
Termin : 06-10-2011
Liczba sygnatariuszy : 91 - 06-10-2011

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe