Ramón JÁUREGUI ATONDO : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodniczący 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Główne działania parlamentarne 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii  
- AFCO_AD(2018)623888 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie przestrzegania praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–2014)  
- AFCO_AD(2015)552052 -  
-
AFCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego  
- AFCO_AD(2019)631802 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego  
- AFCO_AD(2018)623628 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (B8-0477/2018) ES  
 

El Grupo S&D del Parlamento Europeo es consciente de que, si no actuamos inmediatamente, la temperatura global puede aumentar por encima de 1,5 ºC en los próximos 12 años, lo que tendría catastróficas consecuencias para nuestro planeta. El cambio climático no reconoce fronteras, por lo que únicamente una acción global puede atajar este problema y la UE, el mejor ejemplo de este enfoque multilateral y líder en política medioambiental, es el actor internacional mejor posicionado para conducir este movimiento.
Esta propuesta de Resolución parlamentaria define la posición de la UE de cara al 24.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tendrá lugar durante la Conferencia de Katowice sobre el Cambio Climático. Además de defender la coherencia de todas sus políticas, así como del presupuesto, con el Acuerdo de París, la propuesta de Resolución parlamentaria urge a la UE a perseguir una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2030.
La delegación socialista española apoya el papel de liderazgo de la Unión en la reducción de emisiones globales de GEI y, por tanto, vota firmemente a favor de esta propuesta de Resolución.

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) ES  
 

Esta semana el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado su propuesta para el presupuesto de la Unión Europea para 2019: 166 300 millones de euros que suprimen los recortes del Consejo y aumentan las partidas acordes con nuestras prioridades políticas.
Para nuestro grupo es prioritario reforzar el apoyo a los programas relacionados con la juventud, así como con la lucha contra el cambio climático. Porque estos son los temas que preocupan a los ciudadanos y que afectan directamente a sus vidas en el día a día.
Pero además de aumentos significativos en Erasmus + y la Iniciativa de Empleo Juvenil, proponemos reforzar las partidas relacionadas con el desarrollo sostenible, la innovación, la competitividad y energía sostenible, además de la ayuda a refugiados y migrantes, otras de las prioridades del presupuesto para el próximo año.
Votando a favor de este presupuesto los socialistas insistimos en la necesidad de un presupuesto fuerte para poder afrontar con éxito los retos del próximo año. Un presupuesto que apuesta por prioridades realistas, del presente para el futuro.

Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (A8-0133/2017 - Sven Giegold) ES  
 

He votado a favor de este informe porque permite avanzar en la transparencia de las instituciones europeas. Con la aprobación de este texto, estamos incorporando criterios de rendición de cuentas, un mayor control de las actividades de los responsables públicos y de los lobbies, más acceso de los ciudadanos a la legislación europea y, por supuesto, una mayor transparencia que es, al final, una mejor justicia.
Gracias a mi voto a favor del informe de hoy, el Parlamento Europeo se pronuncia a favor de los periodos de incompatibilidades, de un mayor acceso a los documentos, de más publicidad de las negociaciones internacionales, de un mayor control parlamentario de los órganos ejecutivos europeos, de la creación de una autoridad independiente de supervisión o de la protección de los denunciantes de irregularidades.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Indywidualne projekty rezolucji  
Każdy poseł może złożyć projekt rezolucji w sprawie objętej zakresem działalności UE. Dopuszczalne projekty są przekazywane komisji przedmiotowo właściwej, która podejmuje decyzję o tym, jaką procedurę należy zastosować. ( art. 143 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wspierania programu „Odyseusz” w celu ożywienia wolontariatu europejskiego  
- P8_DCL(2016)0105 - Wygasła  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Data otwarcia : 03-10-2016
Termin : 03-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 91 - 04-01-2017
Oświadczenie pisemne w sprawie połowów ryb sieciami pułapkowymi metodą almadraba  
- P8_DCL(2015)0035 - Wygasła  
Clara AGUILERA , Marco AFFRONTE , Izaskun BILBAO BARANDICA , José BLANCO LÓPEZ , Renata BRIANO , Soledad CABEZÓN RUIZ , Jonás FERNÁNDEZ , João FERREIRA , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ricardo SERRÃO SANTOS , Ángela VALLINA , Miguel VIEGAS  
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 81 - 08-12-2015
Oświadczenie pisemne w sprawie wzmocnienia strategii UE na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego  
- P8_DCL(2015)0024 - Wygasła  
José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ  
Data otwarcia : 24-06-2015
Termin : 24-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 34 - 25-09-2015

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe