Sylvie GOULARD : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 / 17-05-2017 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 / 26-03-2017 : Mouvement Démocrate (Francja)
 • 27-03-2017 / 17-05-2017 : La République en marche (Francja)

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 14-07-2014 / 17-05-2017 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 17-05-2017 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 14-07-2014 / 17-05-2017 : Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki
 • 24-06-2016 / 17-05-2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19-01-2017 / 17-05-2017 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Główne działania parlamentarne 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie analizy ram zarządzania gospodarczego: podsumowanie i wyzwania  
- AFCO_AD(2015)544400 -  
-
AFCO 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów  
- AFCO_AD(2017)592152 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013  
- ECON_AD(2016)585572 -  
-
ECON 
OPINIA w sprawie roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Projekt(-y) rezolucji 
Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne 
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne 

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) FR  
 

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Berès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, et en prenant en compte les critiques formulées à son égard – qui ne sont pas toujours injustifiées.

Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) FR  
 

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Berès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, en prenant en compte les critiques formulées à son égard – qui ne sont pas toujours injustifiées.

Możliwości budżetowe strefy euro (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) FR  
 

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Bérès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, en prenant en compte les critiques formulées à son égard, qui ne sont pas toujours injustifiés.

Pytania pisemne 
Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 140 i 141, załącznik III

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 140 i 141 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności  
- P8_DCL(2016)0052 - Wygasła  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 310 - 28-07-2016

Oświadczenia 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie