Francesco Enrico SPERONI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europa Wolności i Demokracji - Współprzewodniczący

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lega Nord (Włochy)

Wiceprzewodniczący 

 • 17-09-2009 / 15-11-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 28-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Prawna
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 16-11-2009 / 27-09-2010 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19-01-2012 / 02-04-2014 : Komisja Prawna

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 04-10-2011 : Komisja Rozwoju
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 07-01-2010 / 18-01-2012 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 03-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 03-09-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 07-12-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 15-01-2013 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie oceny wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych i do praworządności  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE  
- JURI_AD(2013)523013 -  
-
JURI 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.  
- JURI_AD(2013)510591 -  
-
JURI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do EBC oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Posłowie mogą kierować do EBC pytania wymagające odpowiedzi na piśmie oraz pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Pytania takie przekazuje się najpierw przewodniczącemu właściwej komisji. Artykuł 131 i 131a, załącznik II

Odpowiedzi na pytania do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
Odpowiedzi na pytania posłów skierowane do EBC oraz na pytania dotyczące jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Art. 131 i 131a Regulaminu, załącznik II

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony prawa małoletnich dzieci do utrzymywania głębokiej więzi z obojgiem rodziców, również w przypadku, gdy rodzice żyją w prawnej separacji lub rozwiedli się  
- P7_DCL(2013)0019 - Wygasła  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Data otwarcia : 21-10-2013
Termin : 21-01-2014
Liczba sygnatariuszy : 54 - 23-01-2014
Oświadczenie pisemne w sprawie odstąpienia od euro i powrotu do walut krajowych  
- P7_DCL(2012)0015 - Wygasła  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 28 - 14-06-2012

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie