Marijana PETIR : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 24-01-2018 : Hrvatska seljačka stranka (Croácia)
 • 25-01-2018 / 01-07-2019 : Independent (Croácia)

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Macedónia do Norte
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Principais atividades parlamentares 

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define regras para o apoio aos planos estratégicos a estabelecer pelos Estados-Membros no âmbito da política agrícola comum (planos estratégicos da PAC) e financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e que revoga o Regulamento (UE) n.º 1305/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho  
- FEMM_AD(2019)630397 -  
-
FEMM 
PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017, Secção III – Comissão e agências de execução  
- AGRI_AD(2019)629594 -  
-
AGRI 
PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos requisitos mínimos para a reutilização da água  
- AGRI_AD(2018)626778 -  
-
AGRI 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a gestão transparente e responsável dos recursos naturais nos países em desenvolvimento: o caso das florestas  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 
PARECER sobre as violações dos direitos dos povos indígenas no mundo, incluindo a apropriação ilegal de terras  
- FEMM_AD(2018)616843 -  
-
FEMM 
PARECER sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis (reformulação)  
- ENVI_AD(2017)604700 -  
-
ENVI 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Interpretação do artigo 32, n.º 5, primeiro parágrafo, segundo travessão, do Regimento HR  
 

Radi transparentnosti političkog procesa tumačenjem tog članka nalaže se da se u političkoj izjavi kluba zastupnika Europskog parlamenta utvrde vrijednosti za koje se taj klub zastupnika zalaže te glavni politički ciljevi koje njegovi članovi namjeravaju zajedno ostvarivati u okviru obnašanja svojega mandata. U izjavi se opisuje zajednička politička orijentacija kluba zastupnika, na konkretan, karakterističan i autentičan način. Na taj način omogućava se građanima Europske unije da imaju na jednom mjestu pristup informacijama i vrijednostima koje zastupaju klubovi u Europskom parlamentu što će olakšati i potaknuti razumijevanje politike na europskoj razini.
Ova izmjena će također objediniti stajališta stranaka iz različitih država članica u jednoj političkoj izjavi kako bi bilo jasnije građanima za koje se vrijednosti i glavne političke ciljeve zauzima pojedini klub u Europskom parlamentu. Na taj način pridonosimo razumijevanju i razjašnjavanju složenih procesa na europskoj razini na način da se na autentičan i konkretan način opiše politička orijentacija klubova.
Nadalje, sami zastupnici potpisivanjem ove političke izjave postaju svjesniji kojem vrijednosnom klubu pripadaju u Europskom parlamentu te ciljevima koje kao klub žele ostvariti te iz tog razloga podupirem ove promjene sve u vidu transparentnijeg demokratskog sustava koji služi svojim građanima.

Protocolo do Acordo entre a Comunidade Europeia e o Reino da Dinamarca relativo aos critérios e mecanismos de determinação do Estado responsável pela análise de um pedido de asilo e sistema Eurodac (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HR  
 

Podržavam Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon jer omogućuje tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice pohranile u bazu Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi.
Tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugim državama članicama EU-a ili pridruženim zemljama, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.
Cilj je ovog protokola uspostaviti pravno obvezujuća prava i obveze kako bi se osiguralo učinkovito sudjelovanje Danske u elementima kaznenog progona. Protokolom se utvrđuje da sve države sudionice, bilo druge države članice EU-a, pridružene zemlje ili Danska, koje imaju pristup Eurodacu mogu u svrhu kaznenog progona pristupiti i podacima drugih država sudionica.

Criação do Horizonte Europa – definição das suas regras de participação e difusão (A8-0401/2018 - Dan Nica) HR  
 

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata jer istraživanje i inovacije ostvaruju prioritete građana, povećavaju produktivnost i konkurentnost Unije te su ključni za održavanje našeg društveno-ekonomskog modela i vrijednosti.
Predloženi novi program Obzor Europa nadograđuje uspjeh prethodnog okvirnog programa, Obzor 2020. Obzor Europa će ojačati znanstvene i tehnološke osnove EU-a kako bi pomogao u rješavanju glavnih globalnih izazova našeg vremena i pridonio postizanje ciljeva održivog razvoja te će povećati konkurentnost Unije i pomoći u ispunjavanju strateških prioriteta Unije.
Prema Komisiji, očekuje se da će novi program povećati BDP u prosjeku za 0,08 % na 0,19 % tijekom 25 godina i izravno generirati procijenjenu dobit do 100 000 radnih mjesta u aktivnostima istraživanja i inovacija u „fazi ulaganja” (2021. – 2027.). Očekuje se da će gospodarska aktivnost koju je proizveo program potaknuti neizravni dobitak do 200 000 radnih mjesta u razdoblju od 2027. do 2036., od čega će 40 % biti visoko kvalificirana radna snaga.
Prijedlog je u skladu s glavnim ciljem ulaganja 3 % BDP-a EU-a u istraživanje i razvoj te sam iz tog razloga podržala ovaj prijedlog.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Propostas de resolução individuais  
Os deputados podem apresentar propostas de resolução sobre assuntos que se enquadrem na esfera de atividades da UE. As propostas de resolução admissíveis são enviadas à comissão competente, que decidirá do procedimento a seguir. Artigo 143.º

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a designação de um Dia Europeu da Fruta  
- P8_DCL(2016)0130 - Caduca  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Data de abertura : 12-12-2016
Caduca no dia : 12-03-2017
Número de signatários : 132 - 13-03-2017
Declaração escrita sobre o direito dos consumidores a uma escolha informada dos produtos alimentares  
- P8_DCL(2016)0128 - Caduca  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Data de abertura : 12-12-2016
Caduca no dia : 12-03-2017
Número de signatários : 46 - 13-03-2017
Declaração escrita sobre os direitos dos idosos e o envelhecimento  
- P8_DCL(2016)0109 - Caduca  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Data de abertura : 24-10-2016
Caduca no dia : 24-01-2017
Número de signatários : 66 - 25-01-2017

Declarações 

Declaração de interesses financeiros