Jadwiga WIŚNIEWSKA : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polónia)

Vice-Presidente 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão da Cultura e da Educação
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países da Comunidade Andina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão da Cultura e da Educação

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES sobre a aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da UE  
- FEMM_AD(2018)630739 -  
-
FEMM 
PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa InvestEU  
- ENVI_AD(2018)627571 -  
-
ENVI 
PARECER sobre a situação na Hungria (em conformidade com a resolução do Parlamento Europeu de 17 de maio de 2017)  
- FEMM_AD(2018)619174 -  
-
FEMM 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e regras financeiras para estes Fundos (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) PL  
 

Stanowczo nie zgadzam się z głównymi założeniami i kluczowymi elementami tej rezolucji z kilku powodów. Dlatego że zmierza ona do ograniczenia wolności słowa poprzez wezwanie do potępienia krytyki konwencji stambulskiej. Ponadto potępia ukierunkowanie polityki równościowej na politykę macierzyńską i rodzinną, co jest koronnym dowodem na to, iż macierzyństwo ma przeszkadzać kobiecie w rozwoju zawodowym. Z czym absolutnie nie mogę się zgodzić. Rezolucja zawiera też skandaliczne wezwanie do uznania ochrony życia poczętego za dezinformację, co mogłoby prowadzić do ograniczenia działalność ruchów prolife. Stanowczo nie zgadzam się z założeniem rezolucji jakoby aborcja czy prawa mniejszości seksualnych mogły być rozumiane jako pogorszenie praw kobiet. Dlatego też głosowałam przeciw tej rezolucji.

Programa Antifraude da UE (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) PL  
 

Program zwalczania nadużyć finansowych ma dwa ogólne cele: ochronę interesów finansowych UE oraz wsparcie współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Program zawiera jednak kontrowersyjne regulacje w zakresie ochrony budżetu Unii w przypadku niedociągnięć rządów prawa w państwach członkowskich. Brak doprecyzowania przepisów stwarza możliwość interpretacji prawa na niekorzyść państw członkowskich. Dlatego też wstrzymałam się od głosu nad tym sprawozdaniem.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a promoção e os benefícios para a saúde da amamentação na Europa  
- P8_DCL(2016)0009 - Caduca  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Data de abertura : 01-02-2016
Caduca no dia : 01-05-2016
Número de signatários : 116 - 02-05-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros 

Contacto