Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro

Partidos nacionais 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polónia)

Membro 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Delegação para as Relações com a Bielorrússia
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Membro suplente 

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com o Japão

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)  
- FEMM_AD(2018)627761 -  
-
FEMM 
PARECER sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e que revoga a Diretiva 2010/18/UE do Conselho  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
PARECER sobre a modernização da educação na UE  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o programa «Justiça»  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 
POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia  
- FEMM_AD(2018)619422 -  
-
FEMM 
POSIÇÃO SOB A FORMA DE ALTERAÇÕES sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: Análise Anual do Crescimento para 2018  
- FEMM_AD(2018)616579 -  
-
FEMM 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) PL  
 

Głosowałam przeciwko sprawozdaniu Dalli, mimo ze popieram generalny cel, jakim jest zmniejszanie emisji CO2 i spalin przez samochody osobowe. Należy stawiać sobie ambitne cele i wywierać presję na producentów oraz nabywców samochodów, aby w rezultacie po ulicach naszych krajów jeździły jak najbardziej proekologiczne pojazdy. Jednak stawiane przy tym konkretne cele dotyczące redukcji poziomu emisji muszą być realistyczne, w przeciwnym razie prawo staną się puste i w rezultacie kontrproduktywne. Popierałam redukcję emisji CO2 o maks. 35% do 2030 roku – jednak ponieważ podczas głosowań Parlament zgodził się na wyższe progi, które będę problemem dla rozwoju przemysłu transportowego w Polsce, na końcu sprawozdania zagłosowałam przeciw.

Igualdade de género e emancipação das mulheres: transformar as vidas das raparigas e mulheres através das relações externas da UE no período de 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) PL  
 

Głosowałam za alternatywną rezolucją przygotowaną przez grupę EPP, gdyż tekst pierwotnego raportu ewoluował w kierunku lewicowego manifestu, a pierwotna równowaga między kwestiami zdrowia, pracy, wolności obywatelskich i praw reprodukcyjnych kobiet, które były jednym z opisywanych przez raport obszarów, została zachwiana. Jednak, gdy alternatywna rezolucja nie znalazła większości parlamentarnej, zagłosowałam za pierwotnym raportem, mimo jego minusów. Uważam, że obowiązek Unii Europejskiej do promowania polityk równościowych w krajach trzecich poprzez politykę zagraniczną powinien być często przypominany, a oczekiwanie większego zaangażowania służb zewnętrznych Komisji Europejskiej w polityki równościowe jest jak najbardziej słuszne. Nie zgadzam się z niektórymi zapisami raportu, dotyczącymi budżetu, i żałuję, że wyważony, oszczędny w oceny język pierwotnej wersji raportu zniknął w wyniku negocjacji, bo moim zdaniem obniża to, jakość i skuteczność tego dokumentu, ale uznałam że te wady można pominąć i na koniec poparłam także wspólny projekt rezolucji.

Objeção nos termos do artigo 106.º do Regimento: Milho geneticamente modificado GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) PL  
 

Głosowałam za rezolucją sprzeciwiającą się wobec projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-00021-9), na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Uważam, że zarówno żywność, jak i pasza genetycznie modyfikowana jest mniej wartościowa od naturalnej, a efekty jej długoterminowego stosowania są nieznane i przez to zarówno produkcja, jak i stosowanie produktów GMO w żywności spożywanej przez ludzi oraz jako dodatek do paszy w hodowlach zwierząt przeznaczonych do produkcji mięsa stanowić ryzyko zdrowotne i ekologiczne. GMO w paszy stanowi też wyzwanie dla gospodarki odpadowej, gdyż utylizacja odpadów zwierzęcych musi uwzględniać zwiększone wymagania środowiskowe wynikające z cech pasz GMO. W sytuacji zbyt małej ilości przekonujących danych popieram ostrożnościową politykę zakazującą zarówno produkcji kukurydzy GMO GA21 (MON-00021-9, jak i wprowadzania jej do obrotu.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a reforma do ensino superior na Bielorrússia  
- P8_DCL(2016)0122 - Caduca  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Data de abertura : 21-11-2016
Caduca no dia : 21-02-2017
Número de signatários : 74 - 22-02-2017
Declaração escrita sobre o combate ao ódio e ao extremismo em linha  
- P8_DCL(2016)0077 - Caduca  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 143 - 13-12-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros 

Declarações de participação dos deputados em eventos organizados por terceiros