Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polónia)

Presidente 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Bielorrússia

Membro 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão da Cultura e da Educação
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegação para as Relações com a Bielorrússia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferência dos Presidentes das Delegações
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão da Cultura e da Educação

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomissão da Segurança e da Defesa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com a Assembleia Parlamentar da NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomissão da Segurança e da Defesa
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comissão Especial sobre o Terrorismo

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
PLENARY_SPEECH

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

RELATÓRIO sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Ano Europeu do Património Cultural  
- A8-0340/2016 -  
-
CULT 

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017, Secção III - Comissão e agências de execução  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia (CdT) para o exercício de 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
PARECER sobre o relatório intercalar sobre o QFP 2021-2027 – Posição do Parlamento com vista a um acordo  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
PARECER sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, e regras financeiras para estes Fundos (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Wspólne przepisy dotyczące funduszy to jedno z kluczowych rozporządzeń dla następnej perspektywy finansowej UE. Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. W kontekście rozporządzenia pragnę podkreślić konieczność zawarcia konkretnego odniesienia również do kultury. Niejednokrotnie podkreślam, że brak takowego w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód w promowaniu inwestycji w dziedzinie kultury. Niezbędne jest zatem bardziej ambitne podejście, mając na uwadze przede wszystkim art. 167 ust. 4 TFUE stanowiący, że „Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów”. Musimy zatem w pełni uznać potencjał kultury i jej rolę we wspieraniu i promowaniu rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i spójności.

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Mam dość unikalne doświadczenia w dziedzinie zwalczania klęsk żywiołowych i reagowaniu na nie. Byłem prezydentem Wrocławia w 1997 roku, gdy to miasto nawiedziła potężna powódź. Mam więc świadomość tego, o czym wspomina sprawozdawczyni w sprawozdaniu komisji ENVI. Świadomość nadchodzących zagrożeń, dostępność środków i zdolności, większa elastyczność reakcji, którą dają odpowiednio przeszkolone służby, oraz środki finansowe.
Te kluczowe elementy już funkcjonują w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jednak zmieniający się klimat i wpływ człowieka na środowisko powodują, że konieczne jest wzmacnianie tych elementów. Szczególnie wspieram postulaty zwiększenia spójności programu z innymi unijnymi i krajowymi programami ochrony cywilnej. Niewątpliwie mamy tu krok w dobrym kierunku, zasługujący na poparcie.

Programa a favor do mercado único, da competitividade das empresas e das estatísticas europeias (A8-0052/2019 - Nicola Danti) PL  
 

Kontynuację obecnego programu COSME w następnych wieloletnich ramach finansowych uznaję za konieczną. Wyzwania i możliwości stojące przed przedsiębiorstwami, a zwłaszcza MŚP, stają się coraz bardziej złożone i w szybkim tempie wzrasta zapotrzebowanie na innowacje. To z kolei wymaga wsparcia przez Unię działalności przedsiębiorców, rodzi zapotrzebowanie na środki sprzyjające przemianom technologicznym i organizacyjnym, dostępu do kredytów i finansowania.
Pragnę zwrócić w tym kontekście szczególną uwagę także na MŚP z sektora kultury i kreatywnego. Podkreślam znaczenie tego sektora dla tworzenia miejsc pracy i dla generowania przychodów. To właśnie do branż kulturalnych i kreatywnych należy 11,2% wszystkich przedsiębiorstw prywatnych, a zatrudnionych w nich jest 7,5% pracowników, w skali całej gospodarki UE. Łącznie za należące do branż kulturalnych i kreatywnych uznać można ponad 3 mln przedsiębiorstw zatrudniających ponad 12 mln osób. Zaznaczam zatem z całą mocą, że nie możemy pozwolić sobie na przeoczenie tak ważnej gałęzi naszej gospodarki w ramach programu na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a reforma do ensino superior na Bielorrússia  
- P8_DCL(2016)0122 - Caduca  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Data de abertura : 21-11-2016
Caduca no dia : 21-02-2017
Número de signatários : 74 - 22-02-2017
Declaração escrita sobre a segurança da aviação e voos perigosos de aeronaves militares  
- P8_DCL(2015)0052 - Caduca  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Data de abertura : 05-10-2015
Caduca no dia : 05-01-2016
Número de signatários : 106 - 06-01-2016

Declarações