• Gunnar   HÖKMARK  

Gunnar HÖKMARK : Declarações de voto escritas - 8.ª legislatura 

Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos dessa obrigação (Kosovo) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) SV  
 

Vi önskar att Kosovo kan närma sig EU politiskt och ekonomiskt som en del av grannskapspolitiken för västra Balkan. Viseringsfrihet för landets medborgare kan vara ett verktyg för att främja denna utveckling. Vi konstaterar att Kosovo nu uppfyller målen för att ge viseringsfrihet för medborgare i Kosovo till Schengenområdet. Däremot är de migrationspolitiska riskerna, särskilt för ett stort antal ogrundade asylansökningar, fortfarande inte tillräckligt utredda. Därför valde vi i nuläget att rösta emot viseringsfrihet för medborgare i Kosovo.

Ponto da situação do debate sobre o Futuro da Europa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) SV  
 

Vi röstade emot Europaparlamentets inspel till den större debatten om EU:s framtid, då denna utstakar en framtida inriktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser inte att parlamentet bör tilldelas initiativrätt på lagstiftningsområdet, då detta skulle omkullkasta den nuvarande institutionella maktbalansen med kommissionen som verkställande organ. Vi anser vidare inte att finanspolitik och ekonomisk politik bör bli områden med delad befogenhet mellan EU och medlemsländerna, då medlemsländerna bäst fattar beslut på egen hand inom dessa områden och med hänsyn till nationella omständigheter. Vi vill inte att beslut om den svenska välfärden ska flyttas till Bryssel och kan därför inte ställa oss bakom inrättandet av den europeiska sociala pelaren. Vi är fortsatt emot en alltför stor budget för den gemensamma jordbrukspolitiken och verkar för fortsatta nedskärningar inom detta område i den kommande långtidsbudgeten.

Retrocesso em matéria de direitos das mulheres e de igualdade de género na UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) SV  
 

Vi anser att alla länder måste respektera individuella fri- och rättigheter och vi röstade för alla ändringsförslag om att stärka kvinnors och hbti-personers rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom en betydande del av betänkandets innehåll i övrigt förordade en vänsterdriven politik eller överföring av arbetsmarknads- och socialpolitik till EU avstod vi i slutvoteringen.

Acordo de parceria UE-Marrocos no domínio da pesca sustentável (A8-0027/2019 - Alain Cadec) SV  
 

Fiskeavtal ger möjlighet till ömsesidiga ekonomiska fördelar för de avtalsslutande parterna. I det här fallet är det dock otydligt om sådana fördelar kommer befolkningen i Västsahara till del, vars vatten omfattas av fiskeavtalet. Västsahara är inte en del av Marocko och det är viktigt att folkrätten följs. I detta fall är det dessutom oklart om befolkningen i Västsahara har kunnat ge sitt medgivande till avtalet, något som EU-domstolen krävt för att det ska kunna ingås. På grund av denna oklarhet kan vi i nuläget inte ta ställning till om avtalet ska ingås å EU:s vägnar eller inte. Därför borde avtalets förenlighet med EU-rätten och folkrätten utredas av EU-domstolen innan det ingås.

Aplicação das disposições do Tratado relativas à cidadania da União (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) SV  
 

Vi har röstat mot ett betänkande om bestämmelser i fördraget avseende EU-medborgarskapet, vilket inte grundar sig på ett motstånd mot EU-medborgarskapet i sig utan på att detta betänkande utstakar en framtida riktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi tror inte att gränsöverskridande listor kommer främja demokratin på EU-nivå, snarare tvärtom genom att besluten fattas ännu längre bort från den enskilda medborgaren och komplicerar ansvarsutkrävande. Vidare är vi fortsatt emot den s.k. toppkandidatprocessen då vi inte anser att antalet kandidater till kommissionsordförandeposten bör vara inskränkta till dem som de europeiska politiska grupperna nominerat.

Aplicação das disposições do Tratado relativas à cooperação reforçada (A8-0038/2019 - Alain Lamassoure) SV  
 

Vi röstade mot ett betänkande om fördjupade samarbeten då vi anser att sådana selektiva förfaranden leder till splittring inom unionen och ett EU som integrerar i olika takt. Vi vill inte att ett mindre antal medlemsländer går vidare mot djupare integration på bekostnad av unionens sammanhållning och enighet. Vi vill att EU som helhet utgör grunden för europeisk integration.

Aplicação das disposições do Tratado relativas às prerrogativas do Parlamento em matéria de controlo político sobre a Comissão (A8-0033/2019 - Mercedes Bresso) SV  
 

Vi valde att rösta mot ett betänkande om parlamentets möjligheter att utöva politisk kontroll över kommissionen, då detta förespråkar utökade befogenheter för Europaparlamentet inom områden som vi inte anser är befogade. Vi anser inte att Europaparlamentet vid en framtida fördragsöversyn bör ges rätten till lagstiftningsinitiativ, då detta är kommissionens uppgift som verkställande organ. Vi står fortsatt bakom en effektiv parlamentarisk granskning och kontroll av Europaparlamentet över kommissionens arbete.

Aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia no quadro institucional da UE (A8-0051/2019 - Barbara Spinelli) SV  
 

Vi avstod från att ta ställning i slutvoteringen om ett betänkande om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna på grund av ett antal skrivningar i betänkandet som vi inte kan ställa oss bakom. Vi tycker det är av största vikt att hänsyn tas till stadgan vid utformandet av EU-lagstiftning och att EU:s lagstiftning är förenlig med stadgans rättigheter och principer. Dock kan vi inte stödja uppmaningen om att vid en eventuell framtida översyn av fördragen införliva ett socialt protokoll, då detta skulle innebära en överföring av sociala frågor, vilka självfallet är nationell behörighet.

Alterações ao Regimento do Parlamento (A8-0462/2018 - Richard Corbett) SV  
 

Vi har tagit ställning till en revision av Europaparlaments arbetsordning. En del i den föreslagna revisionen består av ett obligatoriskt lobbyregister med så kallad spårning av möten. Vi anser att ett sådant register inte ska införas, eftersom det står i strid med oberoendet i parlamentsledamöternas mandat och varje ledamots integritet att kunna ha de kontakter som krävs för arbetet. Vi valde av den anledningen att rösta emot denna del.

Relatório anual 2017 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) SV  
 

Vi har röstat för betänkandet kring bedrägeribekämpning mot EU:s finansiella intressen. Det är viktigt att konkreta åtgärder vidtas för att skydda europeiska skattebetalares pengar. Däremot värnar vi medlemsstaternas möjlighet att själva besluta om att stå utanför eller ingå i Europeiska åklagarmyndigheten, EPPO.

Relatório anual sobre a política da concorrência (A8-0474/2018 - Michel Reimon) SV  
 

Vi har röstat för initiativbetänkandet om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik. Vi tycker dock att det är viktigt att värna medlemsländers vetorätt i frågor som rör beskattning. Vi motsätter oss därför förslaget att göra det möjligt att kringgå kravet på enhällighet i rådet vid beslut i skattefrågor. Vi motsätter oss också förslaget att införa beskattning på digitala tjänster. Det skulle missgynna mindre medlemsländer och även skada EU:s konkurrenskraft.

Acordo entre a UE e o Reino de Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao Acordo Euro-Mediterrânico (Resolução) (A8-0478/2018 - Marietje Schaake) SV  
 

Frihandel är gynnsamt för bägge parter och är särskilt viktigt för fattiga länders välfärd och utveckling. För fattiga länder i EU:s närområde kan bra marknadstillträde till den europeiska marknaden dessutom spela stor roll för landets ekonomi och därför är det i grunden bra att befolkningen i Västsahara får ta del av samma tullättnader som befolkningen i Marocko. Västsahara är dock inte en del av Marocko och det är viktigt att folkrätten följs. I detta fall är det oklart om befolkningen i Västsahara har kunnat ge sitt medgivande till avtalet, något som EU-domstolen krävt för att det ska kunna ingås. På grund av denna oklarhet kan vi i nuläget inte ta ställning till om avtalet ska ingås å EU:s vägnar eller inte.

Acordo UE-Marrocos sobre a alteração dos Protocolos n.º 1 e n.º 4 ao Acordo Euro-Mediterrânico (A8-0471/2018 - Marietje Schaake) SV  
 

Frihandel är gynnsamt för bägge parter och är särskilt viktigt för fattiga länders välfärd och utveckling. För fattiga länder i EU:s närområde kan bra marknadstillträde till den europeiska marknaden dessutom spela stor roll för landets ekonomi och därför är det i grunden bra att befolkningen i Västsahara får ta del av samma tullättnader som befolkningen i Marocko. Västsahara är dock inte en del av Marocko och det är viktigt att folkrätten följs. I detta fall är det oklart om befolkningen i Västsahara har kunnat ge sitt medgivande till avtalet, något som EU-domstolen krävt för att det ska kunna ingås. På grund av denna oklarhet kan vi i nuläget inte ta ställning till om avtalet ska ingås å EU:s vägnar eller inte.

Criação do programa InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SV  
 

Vi har röstat för förslaget om InvestEU. Det finns en rad fördelar med att samla EU:s finansieringsprogram under samma tak. Vi välkomnar ett effektivt finansieringsprogram som kan bidra till satsningar på forskning och innovation. Vi är däremot skeptiska till den förlängning av Efsi som InvestEU innebär.

Integração da perspetiva de género no Parlamento Europeu (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) SV  
 

Vi vill värna jämställdhetsarbetet i Europaparlamentet liksom på andra arbetsplatser. Detta inbegriper särskilt ett förstärkt arbete mot sexuella och psykologiska trakasserier. Däremot är det inte Europaparlamentets roll att uttala sig om hur europeiska partier nominerar kandidater till sina listor i valet till Europaparlamentet. Med anledning av dessa skrivningar valde vi att avstå i omröstningen kring detta betänkande.

Atividades do Provedor de Justiça Europeu em 2017 (A8-0411/2018 - Eleonora Evi) SV  
 

Europaparlamentet tog ställning till ett initiativbetänkande om Ombudsmannens årsrapport 2017. Ombudsmannen gör ett viktigt jobb med att utreda klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner och organ. Det arbetet stöttar vi. Däremot anser vi att kravet som ställs i initiativbetänkandet på ett obligatoriskt och juridiskt bindande lobbyregister är felaktigt och står i strid med oberoendet i parlamentsledamöternas mandat. Vi valde av den anledningen att rösta emot initiativbetänkandet i sin helhet.

Criação de um Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) SV  
 

Vi står bakom syftet med programmet för miljö och klimatpolitik och dess inriktning. Programmets syfte att bidra till övergången till en ren, energieffektiv och klimattålig ekonomi med netto-nollutsläpp samt till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald är viktigt. Det bör även fortsätta under 2021–2027. Däremot står vi inte bakom de utgiftsökningar som föreslås för flera av områdena och eventuella ökningar i detta program nästa period måste motsvaras av minskningar i andra så att nästa flerårsbudget inte innebär omotiverat höjda avgifter för medlemsstaterna.

Proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no local de trabalho (A8-0142/2018 - Claude Rolin) SV  
 

Vi står bakom förslagets intention och anser att det är viktigt att arbetstagare skyddas från överexponering av dessa ämnen. Vi anser dock att nivåerna på två av ämnena, kadmium och beryllium, är för lågt ställda. Kadmium är en viktig komponent vid batteritillverkning. Beryllium används för att minska risken för brand vid smältning av magnesium. Alternativ till beryllium har tagits bort, varför det är det bästa alternativet som finns kvar på marknaden, och gränsvärdet kan leda till att andra ämnen används vilket kan leda till högre brandrisk.

Vias de reintegração dos trabalhadores em recuperação de ferimentos e doenças em empregos de qualidade (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) SV  
 

Vi välkomnar initiativbetänkandet från Europaparlamentet om hur man lättare och på ett bättre sätt kan återintegrera människor efter skada eller sjukdom. Vi vill dock förtydliga att vi anser att det här är en nationell kompetens och bör förbli så även framöver.

Igualdade linguística na era digital (A8-0228/2018 - Jill Evans) SV  
 

Vi har röstat mot ett initiativbetänkande benämnt likabehandling av språk i den digitala tidsåldern. Vi instämmer i dess syften men inte i de förslag som förs fram. Betänkandet föreslår EU-finansiering för att dubba filmer samt översätta appar, något som bör ske, liksom i alla andra fall, på kommersiella villkor. Föredraganden ville även ha en kommissionär med uppdraget att stötta ”Europeisk flerspråkighet och språkteknologi”, vilket vi inte anser är något som bör falla på kommissionens ansvar. Vi bejakar insatser för språklig mångfald inom unionen, men vi anser inte att EU-pengar ska finansiera vad som bör ske på kommersiella villkor eller med stöd av medlemsstaternas insatser.