Mirosław PIOTROWSKI : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 08-10-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polónia)
 • 09-10-2014 / 01-07-2019 : Niezależny (Polónia)

Membro 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Comissão dos Transportes e do Turismo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Desenvolvimento Regional
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países do Sudeste Asiático e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ANASE)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Desenvolvimento Regional

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão dos Assuntos Externos
 • 14-07-2014 / 18-05-2016 : Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE
 • 17-06-2016 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão dos Assuntos Externos

Principais atividades parlamentares 

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Mecanismo Interligar a Europa e revoga os Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e (UE) n.º 283/2014  
- REGI_AD(2018)626678 -  
-
REGI 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Relatório anual 2017 sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia - luta contra a fraude (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) PL  
 

W przegłosowanym sprawozdaniu podkreśla się potrzebę zwalczania wszelkich form korupcji i wzywa się państwa członkowskie do ściślejszej współpracy w obszarze wymiany informacji. Sprawozdanie zawiera wiele innych zapisów, które należy poprzeć. Jednocześnie jednak odwołuje się do ustanowienia Prokuratury Europejskiej, co jest kontrowersyjne z punktu widzenia mojego kraju. Dlatego też zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Resultados e recomendações da Comissão Especial sobre o Terrorismo (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) PL  
 

Od dawna apeluję do decydentów UE, by włączyli się w działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Zaniechania w tym zakresie skutkują tak tragicznymi wydarzeniami jak wczorajszy zamach w Strasburgu. Miał on miejsce w przeddzień głosowania nad sprawozdaniem Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu.
Jednakże część zapisów w nim zawartych budzi poważne zastrzeżenia co do prawdziwych intencji jego autorów. Na przykład w ustępie 36 Parlament domaga się „przejrzystej kontroli i akredytowania jedynie tych programów edukacji teologicznej, które są w pełni zgodne z wartościami demokracji, praworządności, praw człowieka, neutralnością i demokratycznym laicyzmem państw europejskich”. Nie bardzo wiadomo, jak można pogodzić teologię z laicyzmem.
W ustępie 38 z kolei Parlament wzywa państwa członkowskie do zamykania tych miejsc kultu religijnego, które „nie przestrzegają zasad demokracji i praworządności oraz praw człowieka”. Mogłoby to doprowadzić do poważnych nadużyć w zakresie wolności religijnych. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Relatório anual sobre a execução da Política Externa e de Segurança Comum (A8-0392/2018 - David McAllister) PL  
 

W przyjętym sprawozdaniu rocznym w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w art. 28 Parlament popiera propozycję przedstawioną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii, aby przyjąć system głosowania większością kwalifikowaną w określonych obszarach WPZiB, w których traktaty aktualnie wymagają jednomyślności. Taka zmiana marginalizowałaby część krajów Unii Europejskiej, pozbawiając je wpływu na tę politykę, i jest to kolejny krok w kierunku utworzenia europejskiego superpaństwa. Nie ma na to przyzwolenia społecznego w Unii Europejskiej. Dlatego głosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações 

Declaração de interesses financeiros