Monika SMOLKOVÁ : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu - Membro

Partidos nacionais 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Eslováquia)

Membro 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Desenvolvimento Regional
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Parceria UE-Arménia, à Comissão Parlamentar de Cooperação UE-Azerbaijão e à Comissão Parlamentar de Associação UE-Geórgia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Desenvolvimento Regional

Membro suplente 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão da Cultura e da Educação
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euronest
  • 11-09-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Comissão Parlamentar de Estabilização e Associação UE-Montenegro
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão da Cultura e da Educação

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre «Acelerar o ritmo da inovação no domínio das energias limpas»  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à reutilização de informações do setor público (reformulação)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
PARECER relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do aprovisionamento de gás e que revoga o Regulamento (UE) n.º 994/2010  
- REGI_AD(2016)582277 -  
-
REGI 
PARECER Melhorar a conexão e a acessibilidade das infraestruturas de transporte na Europa Central e Oriental (PPE)  
- REGI_AD(2016)576884 -  
-
REGI 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Interpelações extensas 
As interpelações extensas com pedido de resposta escrita e debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 139.º, Anexo III

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Fiscalização do mercado e conformidade dos produtos (A8-0277/2018 - Nicola Danti) SK  
 

Hlasovala som za správu, pretože posilnenie jednotného trhu s tovarom považujem za proces, ktorým vieme zabrániť uvádzanie nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie. Mrzí ma, že v súčasnosti presadzovanie pravidiel dohľadu nad trhom hodnotíme ako nedostatočné, preto vítam nový balík návrhov o výrobkoch, ktorý predložila Komisia, a konkrétnejšie návrh, v ktorom sa stanovujú pravidlá a postupy týkajúce sa dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie. Myslím si, že dosiahnutie tohto cieľa je možné zabezpečiť posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi. Očakávam, že navrhnutými opatreniami zabezpečíme vyššiu úroveň ochrany občanov, ktorí sú vystavení potenciálne nebezpečným výrobkom, ktoré často súvisia s porušením iných právnych predpisov Únie a ktoré oslabujú európske normy v oblasti práce, zdravia a životného prostredia a narúšajú hospodársku súťaž.

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia alimentar (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 

Bezpečnosť potravín je citlivou záležitosť prvoradého záujmu pre všetkých občanov Únie. Nedávne incidenty súvisiace s bezpečnosťou potravín však preukázali potrebu zavedenia primeraných opatrení v núdzových situáciách, ktoré by zabezpečili, aby všetky potraviny, bez ohľadu na ich typ a pôvod, a všetky krmivá podliehali spoločným opatreniam v prípade vážneho nebezpečenstva pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie. Súhlasím s tým, že je potrebné počas analýzy rizika zabezpečiť transparentný, nezávislý, nepretržitý a inkluzívny proces oznamovania rizika, do ktorého by boli zapojení hodnotitelia a manažéri rizika Únie a jednotlivých štátov. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená, že tento proces by mal získať späť dôveru občanov v to, že sa celý proces opiera o cieľ tohto nariadenia, ktorým je zabezpečiť vysokú úroveň ľudského života a zdravia a ochranu záujmov spotrebiteľov. Od návrhu očakávam, že tento proces bude schopný prispieť k participatívnemu a otvorenému dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami, najmä verejnosťou, aby sa v rámci procesu analýzy rizika zabezpečila prevaha len verejného záujmu, presnosť, komplexnosť, transparentnosť, jednotnosť a zodpovednosť.

Regras comuns para o mercado interno da eletricidade (A8-0044/2018 - Jerzy Buzek) SK  
 

Energetický systém Európy v poslednom období prechádza hlbokými zmenami. Od roku 1966 sa trhy s elektrinou postupne otvorili, čo podporilo hospodársku súťaž a zníženie cien. Výroba elektrickej energie sa z centralizovaného systému zmenila na oveľa viac decentralizovanú, a to vďaka pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a ďalším technológiám. Myslím si, že spoločný cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v elektroenergetickom odvetví prinajmenšom na 45 % a do roku 2050 úplne dekarbonizovať energetický systém nás núti, aby sme neustále prijímali také opatrenia, ktoré budú schopné prispôsobiť sa novým trhovým okolnostiam. Za rovnako dôležité v tejto oblasti považujem aj to, aby Únia okamžite investovala do prepojenosti na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť prenos energie prostredníctvom vysokonapäťových sústav na prenos elektrickej energie. Podporila som uznesenie, lebo sa stotožňujem s tým, aby aktivizácia trhov s elektrinou bola flexibilnejšia a plne integrovala všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações escritas (até 16 de janeiro de 2017) 
**Este instrumento deixou de existir em 16 de janeiro de 2017**. A declaração escrita era uma iniciativa que incidia sobre uma matéria da competência da UE. Podia ser coassinada por vários deputados num prazo de três meses.

Declaração escrita sobre a necessidade de um comportamento responsável por parte das empresas no que se refere a investimentos em países em desenvolvimento  
- P8_DCL(2016)0133 - Caduca  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Data de abertura : 12-12-2016
Caduca no dia : 12-03-2017
Número de signatários : 103 - 13-03-2017
Declaração escrita sobre a água potável como direito fundamental  
- P8_DCL(2016)0071 - Caduca  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Data de abertura : 12-09-2016
Caduca no dia : 12-12-2016
Número de signatários : 78 - 13-12-2016
Declaração escrita sobre a luta contra o abuso sexual de crianças na Internet  
- P8_DCL(2016)0056 - Caduca  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Data de abertura : 06-06-2016
Caduca no dia : 06-09-2016
Número de signatários : 85 - 07-09-2016

Declarações 

Declaração de interesses financeiros