Jarosław WAŁĘSA : 8.ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) - Membro

Partidos nacionais 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polónia)

Vice-Presidente 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão das Pescas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão das Pescas

Membro 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comissão das Pescas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão das Petições
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com o Japão
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Comissão das Pescas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão das Petições

Membro suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comissão do Comércio Internacional
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação para as Relações com os Países da América Central
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegação à Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comissão do Comércio Internacional

Principais atividades parlamentares 

Contributos para os debates em sessão plenária 
Intervenções em sessão plenária e declarações escritas relativas aos debates em sessão plenária. Artigos 204.º e 171.º (n.º 11)

Relatório(s) - enquanto relator 
As comissões parlamentares competentes designam relatores para a elaboração de relatórios sobre as propostas de natureza legislativa ou orçamental, ou sobre outras questões. Para a elaboração dos seus relatórios, os relatores podem consultar peritos e partes interessadas relevantes. Cabe-lhes igualmente elaborar alterações de compromisso e proceder a negociações com os relatores-sombra. Os relatórios aprovados a nível das comissões são, em seguida, examinados e votados em sessão plenária.Artigo 55.º do Regimento

Relatório(s) - enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra para cada relatório na comissão competente, a fim de acompanhar o andamento do relatório e negociar textos de compromisso com o relator. Artigo 215.º do Regimento

Pareceres enquanto relator 
As comissões podem elaborar um parecer sobre um relatório da comissão competente que incida sobre os elementos que se inserem na respetiva esfera de atribuições. Os relatores de parecer são igualmente responsáveis pela elaboração de alterações de compromisso e pelas negociações com os relatores-sombra de parecer. Artigo 56.º, artigo 57.º, Anexo VI do Regimento

PARECER sobre a aplicação do Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 
PARECER sobre a revisão do Regulamento (UE) n.º 211/2011 sobre a iniciativa de cidadania  
- PETI_AD(2017)606197 -  
-
PETI 
PARECER sobre «Governação internacional dos oceanos: uma agenda para o futuro dos nossos oceanos no contexto dos ODS da Agenda 2030»  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 

Pareceres enquanto relator sombra 
Os grupos políticos designam um relator-sombra de parecer para acompanhar a evolução do parecer em causa e negociar textos de compromisso com o relator de parecer. Artigo 215.º do Regimento

PARECER sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social, e o Regulamento (CE) n.º 987/2009, que estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004  
- PETI_AD(2018)616648 -  
-
PETI 
PARECER sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Controlo das Pescas para o exercício de 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
PARECER sobre o plano de ação da UE contra o tráfico de animais selvagens  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 

Proposta(s) de resolução 
São apresentadas propostas de resolução sobre questões da atualidade, a pedido de uma comissão, de um grupo político ou de, pelo menos, 5 % dos deputados; as propostas de resolução são votadas em sessão plenária. Artigos 132.º, 136.º, 139.º e 144.º do Regimento

Perguntas orais 
As perguntas com pedido de resposta oral com debate dirigidas à Comissão Europeia, ao Conselho ou à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União podem ser apresentadas por uma comissão, por um grupo político ou por, pelo menos, 5 % dos deputados do Parlamento. Artigo 136.º

Outras atividades parlamentares 

Declarações de voto escritas 
Os deputados podem fazer uma declaração de voto escrita relativa à sua votação em sessão plenária. Artigo 194.º

Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Zmiana klimatu i degradacja środowiska to poważne globalne problemy, które wywierają coraz większy wpływ na nasze społeczeństwa. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) jest głównym instrumentem unijnym i jedynym funduszem UE przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych oraz stanowi istotny bodziec do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w UE, w szczególności w odniesieniu do wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zarządzania siecią Natura 2000. Biorąc pod uwagę skalę aktualnych problemów, zwiększenie budżetu tego programu jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo właściwe wdrażanie unijnego prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu – połączone z wymaganymi środkami finansowymi – jest niezbędne do realizacji nadrzędnych celów w zakresie środowiska i klimatu oraz spełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Unię i państwa członkowskie.

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Na przestrzeni lat Unia stworzyła solidną sieć reagowania na klęski żywiołowe w Europie i na świecie, które znacznie przybierają na rozmiarze, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, i poważnie zagrażają naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności nie tylko wzmacniania zdolności UE i państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy środków, ale również umacnia spójność z innymi obszarami polityki unijnej.
Niezwykle ważne jest, by UE nadal uczestniczyła w koordynowaniu reakcji na klęski i katastrofy na jej terytorium poprzez rolę w zakresie ochrony ludności. Wiele krajów UE nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi poważnymi klęskami i katastrofami. Obywatelom zależy na Europie zaangażowanej w ochronę ludności, a UMOL stanowi „wyraźny dowód europejskiej solidarności”.

Requisitos mínimos para a reutilização da água (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) PL  
 

Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Coraz silniejsza globalna rywalizacja o korzystanie z zasobów wodnych to coraz większe zagrożenie dla gospodarki, społeczności i ekosystemów uzależnionych od tych zasobów. Ten ciągły wzrost zapotrzebowania, w połączeniu ze skutkami zmiany klimatu i wynikającym z niej wzrostem średnich temperatur, budzi niepokój, że na coraz większym obszarze wystąpi niedostatek wody.
Pomimo iż kontynent europejski nie leży w strefie suchej, to dostawy wody są dziś przedmiotem troski co najmniej połowy mieszkańców UE. Geografia i klimat Europy sprawiają, że rozkład zasobów wodnych w UE nie jest równomierny, a sytuację pogarsza działalność człowieka. Zjawisko niedostatku wody dotyka co najmniej 11 % mieszkańców Europy i 17 % terytorium UE. Od 1980 r. susz w Europie jest więcej i są one dotkliwsze, a koszty spowodowane przez nie w ciągu ostatnich 30 lat szacuje się na 100 mld EUR. Znalezienie na szczeblu UE odpowiednich rozwiązań pozwalających chronić zasoby wody ma zatem zasadnicze znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu dobrobytu obywateli i ochrony środowiska.

Perguntas escritas 
Os deputados podem formular um determinado número de perguntas com pedido de resposta escrita ao Presidente do Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão e à Vice‑Presidente da Comissão/Alta Representante da União. Artigo 138.º, Anexo III do Regimento

Declarações 

Declaração de interesses financeiros 

Declarações de participação dos deputados em eventos organizados por terceiros