Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Polonia)

Președinte 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Belarus

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru cultură și educație
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu Belarus
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Conferința președinților de delegație
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru cultură și educație

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru securitate și apărare
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Comisia specială pentru combaterea terorismului

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională  
- CULT_AD(2019)629439 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord  
- CULT_AD(2018)627000 -  
-
CULT 
AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  
- CULT_AD(2018)623756 -  
-
CULT 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Evaluarea tehnologiilor medicale (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) PL  
 

Wydatki na ochronę zdrowia w UE stanowią 10 % PKB i wynoszą łącznie 1,3 bln EUR rocznie, z czego 220 mld stanowią wydatki na produkty farmaceutyczne, a 110 mld EUR – wydatki na inwestycje w nowe wyroby medyczne. Jednak, w tym samym czasie, zdarzają się sytuacje, w których wydatki na nowoczesne i kosztowne innowacje w tej dziedzinie nie idą w parze z faktycznym wzrostem skuteczności leków. Na przykład, w ostatnim dziesięcioleciu ceny leków przeciwnowotworowych zwiększyły się nawet dziesięciokrotnie niezależnie od wartości terapeutycznej tych leków. W różnych przeprowadzonych niedawno badaniach dotyczących leków onkologicznych wskazano, że jedynie 14–15 % z tych leków przyniosło wzrost przeżywalności. Nie oznacza to oczywiście potrzeby zmniejszania środków na badania, ale ich bardziej efektywnego wykorzystywania i stworzenia systemu zachęt do inwestowania w te sfery działalności medycznej, które nie przynoszą dużego zysku, jak szczepionki czy zwalczanie drobnoustrojów. Bardzo cieszy mnie jakość analizy zawartej w tej propozycji Komisji. Z zadowoleniem przyjmuję także wynik prac Parlamentu. Mam nadzieję, że nasze zalecenia szybko wejdą w życie.

Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL  
 

Wspólne przepisy dotyczące funduszy to jedno z kluczowych rozporządzeń dla następnej perspektywy finansowej UE. Dla przyszłości Unii Europejskiej i jej obywateli ważne jest, by polityka spójności pozostała główną polityką inwestycyjną Unii, a jej finansowanie w latach 2021–2027 zostało utrzymane co najmniej na poziomie z okresu programowania 2014–2020. W kontekście rozporządzenia pragnę podkreślić konieczność zawarcia konkretnego odniesienia również do kultury. Niejednokrotnie podkreślam, że brak takowego w prawnie wiążących przepisach pozostaje jedną z głównych przeszkód w promowaniu inwestycji w dziedzinie kultury. Niezbędne jest zatem bardziej ambitne podejście, mając na uwadze przede wszystkim art. 167 ust. 4 TFUE stanowiący, że „Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatów”. Musimy zatem w pełni uznać potencjał kultury i jej rolę we wspieraniu i promowaniu rozwoju gospodarczego, integracji społecznej i spójności.

Mecanismul de protecție civilă al UE (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL  
 

Mam dość unikalne doświadczenia w dziedzinie zwalczania klęsk żywiołowych i reagowaniu na nie. Byłem prezydentem Wrocławia w 1997 roku, gdy to miasto nawiedziła potężna powódź. Mam więc świadomość tego, o czym wspomina sprawozdawczyni w sprawozdaniu komisji ENVI. Świadomość nadchodzących zagrożeń, dostępność środków i zdolności, większa elastyczność reakcji, którą dają odpowiednio przeszkolone służby, oraz środki finansowe.
Te kluczowe elementy już funkcjonują w ramach istniejącego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jednak zmieniający się klimat i wpływ człowieka na środowisko powodują, że konieczne jest wzmacnianie tych elementów. Szczególnie wspieram postulaty zwiększenia spójności programu z innymi unijnymi i krajowymi programami ochrony cywilnej. Niewątpliwie mamy tu krok w dobrym kierunku, zasługujący na poparcie.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la reforma din domeniul învățământului superior în Belarus  
- P8_DCL(2016)0122 - Caducă  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 74 - 22-02-2017
Declaraţie scrisă referitoare la siguranța aviației și zborurile periculoase ale avioanelor militare  
- P8_DCL(2015)0052 - Caducă  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 106 - 06-01-2016

Declarații