Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană
 • Membru
 • Suedia Miljöpartiet de gröna
 • Data nașterii: 26 octombrie 1973, Solna

Luări de cuvânt în plen

44

Componența Parlamentului European (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(4)

Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (dezbatere)

07-02-2018 P8_CRE-PROV(2018)02-07(14)

Capitolele referitoare la comerț și dezvoltare durabilă din acordurile comerciale ale UE (dezbatere)

16-01-2018 P8_CRE-PROV(2018)01-16(15)

Dreptul de anchetă al Parlamentului European (dezbatere)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (dezbatere)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Rapoarte în calitate de raportor

3

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

12

RAPORT referitor la raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RAPORT referitor la e-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RAPORT conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

RAPORT privind revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RAPORT referitor la aplicarea procedurii europene de somație de plată

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

RAPORT referitor la rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

10

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viața privată și comunicațiile electronice)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

AVIZ referitor la măsurile legitime de protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor sau organismelor publice

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

AVIZ referitor la Planul european de acțiune privind guvernarea electronică 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în legătură cu prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

AVIZ referitor la revizuirea generală a Regulamentului de procedură al Parlamentului European

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

AVIZ referitor la Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitate

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

AVIZ referitor la rapoartele pe 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Propuneri de rezoluţie

2

Întrebări parlamentare

31

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Consiliul

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Comisia

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Comisia

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Comisia

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Comisia

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Comisia

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Consiliul

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Comisia

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Comisia

Explicații scrise ale votului

4

 

Proiect de recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Un pilon european al drepturilor sociale (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Date de contact

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresă poştală

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels