María IRIGOYEN PÉREZ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Člen 

  • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 22-11-2010 / 28-03-2012 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
  • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile

Náhradníčka 

  • 18-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k akčnému plánu elektronického zdravotníctva na roky 2012 – 2020: inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie  
- IMCO_AD(2013)514574 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť  
- REGI_AD(2013)513076 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006  
- REGI_AD(2012)486225 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o zlepšení prístupu k spravodlivosti: právna pomoc pri cezhraničných občianskych a obchodných sporoch  
- IMCO_AD(2013)504091 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k Iniciatíve pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií  
- IMCO_AD(2012)489359 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k fungovaniu a uplatňovaniu stanovených práv cestujúcich v leteckej doprave  
- IMCO_AD(2012)472374 -  
-
IMCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít