• Philippe   BOULLAND  

Philippe BOULLAND : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro  
- EMPL_AD(2013)506246 -  
-
EMPL 
STANOVISKO ku korupcii vo verejnom a súkromnom sektore: jej vplyv na ľudské práva v tretích krajinách  
- DEVE_AD(2013)510602 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009  
- EMPL_AD(2013)506249 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k inováciám pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu  
- DEVE_AD(2013)507961 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Madagaskarskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami  
- DEVE_AD(2013)502105 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k odporúčaniu Európskeho parlamentu Rade o zásade zodpovednosti za ochranu stanovenej OSN  
- DEVE_AD(2013)502210 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na ľudské práva  
- DEVE_AD(2013)497933 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast  
- EMPL_AD(2013)498079 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2011  
- EMPL_AD(2012)491245 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami  
- DEVE_AD(2012)487911 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskej politiky  
- EMPL_AD(2011)465021 -  
-
EMPL 
STANOVISKO obsahujúce odporúčania pre Komisiu ohľadom konkurzných konaní v kontexte práva obchodných spoločností EÚ  
- EMPL_AD(2011)458820 -  
-
EMPL