Philippe BOULLAND : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 15-12-2010 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Člen 

  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 20-01-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
  • 26-10-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

Náhradník 

  • 18-01-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
  • 11-02-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozvoj

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k reindustrializácii Európy s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť  
- EMPL_AD(2013)514592 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc  
- EMPL_AD(2013)502072 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k rozhodnutiu Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (rozhodnutie o pridružení zámoria)  
- EMPL_AD(2013)500392 -  
-
EMPL 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- DEVE_AD(2013)519686 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín  
- DEVE_AD(2013)504074 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zlepšení prístupnosti programov Erasmus a Európa pre občanov  
- P7_DCL(2012)0021 - Premlčané  
Philippe BOULLAND , Ádám KÓSA  
Dátum začatia : 11-06-2012
Platné do : 11-10-2012
Počet signatárov : 169 - 11-10-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít