Heinz K. BECKER : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Österreichische Volkspartei (Rakúsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre petície
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegácia pre vzťahy s Palestínou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2017 / 10-12-2017 : Výbor pre petície
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Palestínou
 • 11-12-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 12-11-2018 / 14-11-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 12-09-2017 / 08-11-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)  
- A8-0434/2018 -  
-
LIBE 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)  
- EMPL_AD(2018)620734 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k štatútu sociálnych a solidárnych podnikov  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) DE  
 

. – Diese formale Gesetzesänderung ermöglicht Staatsbürgern des Vereinigten Königreichs die Einreise für Kurzaufenthalte in den Schengenraum, solange das Vereinigte Königreich umgekehrt von einer Visumpflicht für EU-Bürger absieht. Mit dem Beharren auf der Formulierung, dass Gibraltar eine Kolonie des Vereinigten Königreichs ist, wurde dieses an sich unproblematische, technische Dossier unnötigerweise zu einer ideologischen Angelegenheit hochstilisiert. Ich bedaure und verurteile, dass der Rat keinerlei Kompromissbereitschaft gegenüber dem Parlament gezeigt hat und damit aufs Spiel gesetzt hat, dass EU-Bürger weiterhin ohne Visa ins Vereinigte Königreich einreisen können. Da uns leider die Zeit davonläuft, habe ich unter Protest dem Kompromiss zugestimmt, um visafreies Reisen aufrecht zu erhalten.

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (A8-0466/2018 - Josep-Maria Terricabras) DE  
 

Ich habe mich bei der Endabstimmung enthalten, da ich zwar viele Punkte unterstützen kann, allerdings die speziell linksideologische Sprache der Entschließung und die Absicht, dieses ernste Thema schamlos auszunützen, ablehne. Diese einseitige und unausgewogene Darstellung, welche ein Ausdruck von Festspielen der linksgrünen LGBTQI Missionare, Realitätsverweigerer und Migrationsromantiker ist, betrachte ich als inakzeptabel. Ich unterstütze Feststellungen über Missstände etwa im Bereich (staatlicher) Korruptionsbekämpfung oder Bestrebungen zur Wahrung der Rechte von älteren und schutzbedürftigen Menschen. Die Einhaltung von Grundrechten ist außerdem zentral für ein friedvolles und funktionierendes Zusammenleben. Forderungen im Bereich des Familienrechts müssen jedoch in den Händen der Mitgliedstaaten bleiben. Ich habe daher alle Anträge betreffend der sexuellen und reproduktiven Gesundheit abgelehnt. Das Recht auf Abtreibung unterstütze ich explizit nicht.

Situácia žien so zdravotným postihnutím (B8-0547/2018) DE  
 

Ich habe mich enthalten, da ich generell die Idee der Entschließung unterstütze, ich aber die linksliberale Sprache des Textes ablehne und die Politik die dieses Thema schamlos ausnutzt, nicht mittragen kann.
Ich selbst setze mich für Menschen mit Behinderungen ein, damit sie ihre Rechte auf der Grundlage von Inklusion und uneingeschränkter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in vollem Umfang wahrnehmen können – dies gilt sowohl für Männer als auch für Frauen mit Behinderungen. Ich unterstütze in der Entschließung die Forderungen nach Maßnahmen für Barrierefreiheit, Chancengleichheit bei Bildung und Beschäftigung sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen. Forderungen, die in den Bereich der Familienrechte greifen, müssen weiterhin in den Händen der Mitgliedstaaten bleiben. Daher habe ich alle Anträge betreffend die sexuellen und reproduktiven Rechte abgelehnt.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o prístupe k pracovným príležitostiam pre ľudí s neurologickými ochoreniami a chronickými bolesťami  
- P8_DCL(2016)0112 - Premlčané  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 179 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o duševnom zdraví žiadateľov o azyl  
- P8_DCL(2016)0082 - Premlčané  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 103 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete  
- P8_DCL(2016)0077 - Premlčané  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít