Amelia ANDERSDOTTER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švédsko)

Člen 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými  
- ITRE_AD(2012)483518 -  
-
ITRE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES  
- ITRE_AD(2014)522901 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii  
- ITRE_AD(2013)519596 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall  
- ITRE_AD(2013)519838 -  
-
ITRE 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore sociálneho začlenenia a boji proti všetkým druhom diskriminácie na trhu práce  
- P7_DCL(2014)0009 - Premlčané  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 75 - 17-04-2014
Písomné vyhlásenie o ochrane detí a ich práv v súvislosti s internetovým menným priestorom zameraným na deti  
- P7_DCL(2013)0014 - Premlčané  
Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER  
Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 230 - 10-12-2013

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít