Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Európski konzervatívci a reformisti
 • Členka
 • Spojené kráľovstvo Conservative Party
 • Dátum narodenia: 29. jún 1954, London

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

46

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Účasť osôb so zdravotným postihnutím na európskych voľbách (rozprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(3)

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (stručná prezentácia)

28-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-28(29)

Sociálna zodpovednosť podnikov (rozprava)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(17)

Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov (rozprava)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(17)

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (rozprava)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladéš vrátane problematiky manželstiev maloletých

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

16

SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

SPRÁVA k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

SPRÁVA k sociálnemu dampingu v Európskej únii

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k výkladu a vykonávaniu Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva

EMPL
28-03-2018 EMPL_AD(2018)613586

STANOVISKO k Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

8

STANOVISKO k vykonávaniu nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín

AGRI
22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

EMPL
04-05-2018 EMPL_AD(2018)615267

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

STANOVISKO o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

STANOVISKO k odporúčaniam pre Európsku komisiu o rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2014

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Inštitucionálne návrhy uznesení

8

Návrh uznesenia o sociálnej zodpovednosti podnikov

12-03-2018 B8-0140/2018

Návrh spoločného uznesenia o pracovnom programe Komisie na rok 2018

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Návrh uznesenia o pracovnom programe Komisie na rok 2018

30-06-2017 B8-0450/2017

Návrh uznesenia o posunkovej reči a profesionálnych tlmočníkoch posunkovej reči

16-11-2016 B8-1230/2016

Návrh uznesenia o zamestnanosti mladých ľudí

15-07-2014 B8-0052/2014

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o podpore nárastu počtu bezbariérových toaliet v EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Premlčané

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 124 - 28-07-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

5

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Komisia

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komisia

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komisia

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komisia

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

2

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisia

Inovačné systémy v poľnohospodárstve EÚ

30-04-2015 O-000045/2015 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

1

 

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2018 (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels