Minodora CLIVETI

Politické skupiny

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Členka

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Náhradníčka

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

304

Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a[nbsp ]rastlín (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Vrcholná tripartitná sociálna schôdzka pre rast a zamestnanosť (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb (rozprava)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

SPRÁVA o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej rybárskej politiky na rozvoj úlohy žien

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

SPRÁVA o rodových aspektoch európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

4

STANOVISKO k plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

STANOVISKO ku komplexnému prístupu EÚ a jeho vplyvom na ucelenosť vonkajšej činnosti EÚ

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

STANOVISKO k absolutóriu za rok 2011: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

6

STANOVISKO k rámcu pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

STANOVISKO k ženám so zdravotným postihnutím

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

STANOVISKO k miléniovým rozvojovým cieľom – vymedzenie rámca po roku 2015

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

STANOVISKO k programu pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

STANOVISKO k vplyvu hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Návrhy uznesení

10

Návrh spoločného uznesenia o násilí páchanom na ženách v Indii

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o voľbách v Gruzínsku

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh uznesenia o voľbách v Gruzínsku

17-10-2012 B7-0470/2012

Návrh spoločného uznesenia o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Návrh uznesenia o skoncovaní s mrzačením ženských pohlavných orgánov

11-06-2012 B7-0307/2012

Písomné vyhlásenia

4

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prostaty v Európskej únii

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Premlčané

Podrobnosti

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 162 - 14-04-2014

Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a zamestnávaní osôb s poruchami autistického spektra a podobnými problémami

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Premlčané

Podrobnosti

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 160 - 10-03-2014

Písomné vyhlásenie o podpore vyučovania základov práva

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Premlčané

Podrobnosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 58 - 10-12-2013

Písomné vyhlásenie o ochrane detí v prípadoch únosu, okrem iného v kontexte sporov o starostlivosť o dieťa

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Premlčané

Podrobnosti

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 91 - 10-12-2013

Parlamentné otázky

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisia

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisia

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisia

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisia

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisia

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisia

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít