Jean-Jacob BICEP : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

  • 16-05-2012 / 02-05-2014 : Europe Écologie (Francúzsko)

Člen 

  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 02-07-2012 / 02-05-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
  • 18-04-2013 / 02-05-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradník 

  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Výbor pre zahraničné veci
  • 27-06-2012 / 02-05-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 16-04-2013 / 02-05-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru

all-activities 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO ku koordinácii darcov EÚ v oblasti rozvojovej pomoci  
- AFET_AD(2013)516945 -  
-
AFET 
STANOVISKO k hodnoteniu Štokholmského programu v polovici obdobia  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 
STANOVISKO k podpore európskej stratégie v oblasti dopravných technológií pre budúcu udržateľnú mobilitu Európy  
- REGI_AD(2013)508036 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS  
- TRAN_AD(2014)524534 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
STANOVISKO k známke regionálnej kvality: snaha o uplatňovanie najlepších postupov vo vidieckom hospodárstve  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa uznania obetí európskej kolonizácie a koloniálneho otroctva  
- P7_DCL(2013)0002 - Premlčané  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 116 - 15-07-2013

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít