Isabelle THOMAS : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 10-06-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka
 • 11-06-2018 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 04-12-2017 : Parti socialiste (Francúzsko)
 • 05-12-2017 / 01-07-2019 : Génération.s, le mouvement (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rybárstvo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 15-09-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rybárstvo

Náhradníčka 

 • 08-07-2014 / 14-07-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 17-09-2014 / 14-05-2017 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 15-05-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2016  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
STANOVISKO k využitiu potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest  
- PECH_AD(2015)549450 -  
-
PECH 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej  
- PECH_AD(2018)629477 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ  
- BUDG_AD(2018)612357 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k riadeniu rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch  
- BUDG_AD(2017)595662 -  
-
BUDG 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zdroje na osobitné pridelené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) FR  
 

En France, plus de 20% des 18-24% ne parviennent pas à trouver un emploi. Si en France, les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage, c’est à l’échelle européenne que le fléau s’est installé, avec un taux de chômage qui peut atteindre 44% dans certains pays. Dans certaines régions, on assiste de nouveau à l’émigration des jeunes qui quittent leurs pays pour trouver du travail. L’Union européenne a donc lancé en 2013 «l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes» pour permettre au moins de 25 ans de bénéficier d’une aide ciblée et de se voir proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant leur sortie du système scolaire ou la perte de leur emploi. J’ai voté mercredi 27 mars en faveur de l’augmentation de la dotation de l’IEJ pour l’année 2019. Ainsi 116.7 millions d’euros supplémentaires seront alloués, pour un budget total 2019 de 350 millions d’euros. Il est crucial que les Européens se voient donner les moyens nécessaires à la bonne insertion professionnelle de leur jeunesse.

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) FR  
 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion (FC) ont deux ambitions: l’égalité des territoires par l’aide aux territoires les moins nantis et l’investissement public qui permet des services publics de qualité pour les citoyens. Le Fonds de cohésion cible les régions les plus pauvres et le FEDER bénéficie à toutes les régions européennes. Je me félicite de l’adoption du rapport sur ces deux fonds, permettant de relever le niveau de vie, pour tous, dans l’Union européenne et particulièrement dans les domaines de l’innovation, de la lutte contre le changement climatique, des transports et des questions sociales. Je me félicite particulièrement de l’abandon dans le rapport final des financements aux énergies fossiles, qui permettent de faire de ces fonds de véritables outils d’accompagnement aux transitions écologiques, sociales et économiques.

Ukončenie sezónnych zmien času (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) FR  
 

La Commission Européenne a lancé en juillet 2018 une consultation publique sur la fin du changement d’heure. Les 4,5 millions de citoyens européens ayant répondu ont donné un avis clair : ils souhaitent mettre fin au système actuel. Les Français ayant répondu à la consultation ont eux aussi choisi à plus de 80% des voix la fin du changement d’heure. Le changement d’heure saisonnier est ainsi une pratique rejetée par les Français. Les économie d’énergie réalisées, qui sont censées être la raison d’être du système, sont en réalité marginales: à peine 0,5% dans certains États européens. Dans le même temps, on note un nombre plus élevé d’accidents cardiovasculaires et d’accidents de la route impliquant des piétons et des cyclistes au moment des changements d’heure. Il faut se rendre à l’évidence : le changement d’heure n’a plus la côte et il a des conséquences inattendues et malheureuses. Je partage donc le choix du Parlement Européen d’enterrer ce système et de suivre l’avis exprimé par les citoyens européens.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o naliehavej potrebe zvýšiť intervenčné ceny s cieľom vyriešiť krízu v mliekarenskom sektore  
- P8_DCL(2016)0069 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Paolo DE CASTRO , Isabelle THOMAS , Clara AGUILERA , Esther HERRANZ GARCÍA , Francisco José MILLÁN MON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Stanislav POLČÁK , Daniel BUDA , Jonás FERNÁNDEZ , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Ricardo SERRÃO SANTOS , Fernando RUAS , Carlos COELHO , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , José Manuel FERNANDES , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Eric ANDRIEU , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Gabriel MATO , Pablo ZALBA BIDEGAIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 58 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o opätovnom prerokovaní dlhu  
- P8_DCL(2016)0043 - Premlčané  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 75 - 28-07-2016
Písomné vyhlásenie o ochrane spotrebiteľa v rámci označovania produktov rybolovu a akvakultúry  
- P8_DCL(2016)0042 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 51 - 27-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít