Franco BONANINI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Nezaradení poslanci

Národné strany 

  • 12-04-2013 / 14-07-2013 : Partito Democratico (Taliansko)
  • 15-07-2013 / 30-06-2014 : Indipendente (Taliansko)

Člen 

  • 17-04-2013 / 30-06-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky

Náhradník 

  • 17-04-2013 / 15-05-2013 : Výbor pre rozpočet
  • 16-05-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica 2009/128/ES a nariadenie (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES  
- ENVI_AD(2013)516768 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vyšetrovaní dopravnej nehody, pri ktorej zahynul Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Premlčané  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 119 - 14-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít