• Miroslav   POCHE  

Miroslav POCHE : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 8. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o právach starších osôb a starnutí  
- P8_DCL(2016)0109 - Premlčané  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 66 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o šifrovaní  
- P8_DCL(2016)0073 - Premlčané  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 56 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o technologickej modernizácii služieb jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Premlčané  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Professor Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 74 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o jednotnom odstavnom pruhu na všetkých diaľniciach v Európskej únii  
- P8_DCL(2016)0068 - Premlčané  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 33 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o iniciatíve „Raňajky s európskym medom“ a Svetovom dni včiel  
- P8_DCL(2016)0033 - Premlčané  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 224 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o označovaní posledného výjazdu pred spoplatneným úsekom cesty  
- P8_DCL(2016)0025 - Premlčané  
Richard SULÍK , Brando BENIFEI , Izaskun BILBAO BARANDICA , Jan KELLER , Merja KYLLÖNEN , Dieter-Lebrecht KOCH , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , Olga SEHNALOVÁ , Joachim STARBATTY  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 70 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Premlčané  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 182 - 08-06-2016