Miroslav POCHE : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Česko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 12-09-2017 / 09-07-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade  
- ITRE_AD(2016)582196 -  
-
ITRE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály  
- CONT_AD(2017)606073 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorení záruky EFSD a záručného fondu EFSD  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
STANOVISKO k transparentnosti, zodpovednosti a integrite v inštitúciách EÚ  
- CONT_AD(2015)560864 -  
-
CONT 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Program na vykonávanie programu Horizont Európa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) EN  
 

. ‒ Last year, the Commission proposed the regulation on the new Framework Programme for Research and Innovation – Horizon Europe. In less than three months, the Commission, the Council and Parliament reached an agreement. The content of the programme, as a result of the deal, perfectly reflects our priorities. Many important issues will be secured, such as the health cluster, culture, security, energy and climate, innovation and job qualifications. That is why I did not hesitate to express my support.
Horizon Europe embodies our aspirations and values in many ways. First, it will fight against climate change, one of the most discussed topics nowadays. Second, the programme focuses on the importance of citizens’ quality of life. In this respect, research broad lines will be mainly dedicated to cancer, cardiovascular diseases and precision medicine, in order to improve citizens’ well-being and medical treatments. Finally, part of the programme aims at increasing gender equality, especially in the field of research and innovation, stimulating the integration of the gender dimension. I believe that all of these issues are currently significant and we need to cope with them as soon as possible.

Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) EN  
 

The European Union is undoubtedly one of the principal space world leaders. Nevertheless, if we want to further develop its capabilities, I believe that an additional effort becomes indispensable, considering that mainstream space powers (such as the United States and Russia) remain very active and that new players access to the space sector. That is why I support the proposal. The new programme will enhance EU space activities, stimulating scientific and technical progresses. In addition to that, it will encourage competitiveness and innovation capacity in the area of space industry. To achieve this, we will sustain in particular small and medium-sized enterprises, start-ups and innovative businesses. Furthermore, our target is to develop new partnerships, in order to create and purchase innovative products and services. The proposal aims also at bearing EU action in three new potential domains: high performance computing, climate change and security. Only then Europe could preserve its leadership and autonomy in this strategic area.

Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (A8-0408/2018 - Angelika Mlinar) EN  
 

The rise of the internet and of social media in the 21st century creates new problematics and necessities that should be tackle. The spread of cyberbullying, a form of harassment using electronic means, has deeply affected our society in the past ten years, with regard to young people. At the same time, we see the development of brand new technologies that are bound to continue growing over the years, for example in the area of artificial intelligence and high-performance computing. Despite this, now the European Union is an importer of digital products, depending mostly on third-countries providers such as the United States and China. I support the programme because I believe that it will increase European digital capacities in different ways, financing infrastructures in the field of cybersecurity, artificial intelligence and supercomputing. In the meantime, the programme aims at stimulating the workforce to acquire digital skills in order to encourage the digital transformation of public services.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o právach starších osôb a starnutí  
- P8_DCL(2016)0109 - Premlčané  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 66 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o šifrovaní  
- P8_DCL(2016)0073 - Premlčané  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 56 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o technologickej modernizácii služieb jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Premlčané  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Professor Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 74 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami