Jussi HALLA-AHO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 20-05-2015 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen
 • 21-05-2015 / 12-12-2016 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Perussuomalaiset (Fínsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlavné parlamentné činnosti 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti podvodom s počtom najazdených kilometrov na trhu ojazdených automobilov  
- P8_DCL(2016)0030 - Premlčané  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN , Nicola CAPUTO , Jussi HALLA-AHO , Lefteris CHRISTOFOROU , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Wim van de CAMP , Jiří MAŠTÁLKA , Indrek TARAND  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 147 - 12-07-2016
Písomné vyhlásenie o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel  
- P8_DCL(2015)0052 - Premlčané  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít