• Fernando   RUAS  

Fernando RUAS : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013  
- REGI_AD(2018)625424 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)  
- INTA_AD(2018)627617 -  
-
INTA 
STANOVISKO k transparentnému a zodpovednému riadeniu prírodných zdrojov v rozvojových krajinách: prípad lesov  
- INTA_AD(2018)616682 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách  
- REGI_AD(2017)597451 -  
-
REGI 
STANOVISKO k vykonávaniu Európskeho fondu pre strategické investície  
- INTA_AD(2016)589274 -  
-
INTA 
STANOVISKO k správe EÚ o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015  
- INTA_AD(2016)573020 -  
-
INTA 
STANOVISKO k výročným správam o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (2012 – 2013)  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA