• Fernando   RUAS  

Fernando RUAS : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: realizácia priorít na rok 2016  
- REGI_AD(2016)585770 -  
-
REGI