• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru  
- TRAN_AD(2017)601249 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 541/2014/EÚ  
- TRAN_AD(2017)597693 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo  
- TRAN_AD(2017)597749 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2015  
- TRAN_AD(2017)595599 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2015  
- TRAN_AD(2017)595619 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2015  
- TRAN_AD(2017)595647 -  
-
TRAN 
STANOVISKO Správa o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu  
- TRAN_AD(2016)585500 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ  
- TRAN_AD(2016)585808 -  
-
TRAN 
STANOVISKO o úlohe cestovného ruchu súvisiaceho s rybolovom pri diverzifikácii rybárstva  
- TRAN_AD(2016)585780 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu  
- TRAN_AD(2016)583876 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017  
- TRAN_AD(2016)584223 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k stratégii EÚ pre alpský región  
- TRAN_AD(2016)575341 -  
-
TRAN