Marie-Christine ARNAUTU : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Francúzsko)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 28-08-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021  
- TRAN_AD(2017)604687 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (A8-0111/2019 - Milan Zver) FR  
 

La mobilité des étudiants est une bonne chose, mais le cadre de ce programme est trop large à mes yeux et je regrette le quasi triplement du budget. Je considère au contraire que le programme gagnerait en efficacité en se concentrant sur un nombre restreint d’objectifs plutôt que de devenir un programme fourre-tout, conduisant jusqu’à une utilisation des fonds à destination des migrants par exemple, ce qui est un dévoiement scandaleux du programme Erasmus.
Pour toutes ces raisons, je me suis abstenue.

Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) FR  
 

L’idée sous-jacente à ce texte, à savoir d’orienter les investissements de l’UE vers des activités durables est intéressante, mais il ressort de la lecture une multiplication de procédures qui rendent la disposition quasi inapplicable. Aussi je ne peux y souscrire et j'ai voté contre.

Rozhodnutie o zriadení Európskeho mierového nástroja (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) FR  
 

Ce rapport vise à renforcer encore davantage les pouvoirs de l’UE dans le domaine militaire alors que celui-ci devrait rester de la compétence des États Membres. J’ai donc voté contre.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o muške Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o vijačke krušpánovej (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o ochrane vlka dravého (Canis lupus)  
- P8_DCL(2016)0127 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 15 - 13-03-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít