Marie-Christine BOUTONNET : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Francúzsko)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre právne veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre právne veci

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

La modernisation proposée s’inscrit dans l’évolution du droit des sociétés. Le texte est raisonnable à bien des égards et de nature à faciliter les démarches administratives de nos PME.
J'ai voté pour.

Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 

Ce texte n’est que la première pierre d’un édifice qui sera bientôt complété par une révision rapide du règlement (18 mois après l’entrée en application de celui-ci). Révision qui permettra à nouveau aux associations de consommateurs et aux entreprises utilisatrices de plateformes en ligne de faire entendre leur voix et, espérons-le, de réussir à brider un peu plus la liberté abusive dont jouissent les grandes entreprises internationales sur le territoire européen et vis-à-vis de nos entreprises numériques. J'ai voté pour.

Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

Je suis favorable à la protection des consommateurs, a fortiori depuis l’avènement du numérique. Ce rapport va dans le bon sens et donc, je vote pour.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o osobách s Downovým syndrómom  
- P8_DCL(2016)0118 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 69 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o uznaní arménskej a chaldejsko-asýrsko-sýrskej genocídy a genocídy pontských Grékov z roku 1915 Tureckom  
- P8_DCL(2016)0102 - Premlčané  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 23 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít