Steeve BRIOIS : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Skupina Európa národov a slobody - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Francúzsko)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 27-07-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k internetovému pripojeniu pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 
STANOVISKO k Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
STANOVISKO o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017  
- REGI_AD(2017)595492 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Žiadosť o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

J’ai voté pour ce rapport qui vise à lever l’immunité parlementaire d’un député ayant arraché une caméra des mains d’un caméraman pendant qu’il filmait sa maison à environ 200 m. J’ai soutenu cette levée d’immunité qui apparaît comme suffisamment sérieuse et précise.

Žaloby v zastúpení na ochranu kolektívnych spotrebiteľských záujmov (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à moderniser et remplacer la directive 2009/22/CE du 23 Avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs. Le rapport respectant la souveraineté des États, il n’y a donc aucune raison de s’y opposer.

Protokol k Euro-stredomorskej dohode medzi EÚ a Izraelom (pristúpenie Chorvátska) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) FR  
 

Je me suis abstenu sur ce rapport technique qui vise à régulariser un accord non seulement existant mais ancien, avec un pays ami, pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o osobách s Downovým syndrómom  
- P8_DCL(2016)0118 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 69 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o uznaní arménskej a chaldejsko-asýrsko-sýrskej genocídy a genocídy pontských Grékov z roku 1915 Tureckom  
- P8_DCL(2016)0102 - Premlčané  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 23 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít