Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
 • Člen
 • Litva Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Dátum narodenia: 16. máj 1963, Vilnius

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

232

Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

Stav vzťahov medzi EÚ a USA (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

Stav vzťahov medzi EÚ a Čínou (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Politická kríza v Moldavsku po vyhlásení volieb starostu mesta Kišiňov za neplatné (rozprava)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (rozprava)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (rozprava) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

7

SPRÁVA o politike súdržnosti a obehovom hospodárstve

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

SPRÁVA k situácii osôb bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

SPRÁVA o revízii európskej susedskej politiky

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

7

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

STANOVISKO o právach žien v krajinách Východného partnerstva

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

STANOVISKO k stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ukrajina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

STANOVISKO k správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

STANOVISKO k návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

STANOVISKO k európskej stratégii energetickej bezpečnosti

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Inštitucionálne návrhy uznesení

331

Návrh spoločného uznesenia o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Návrh spoločného uznesenia o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Návrh spoločného uznesenia o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o autonómnych zbraňových systémoch

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Návrh uznesenia o autonómnych zbraňových systémoch

05-09-2018 B8-0355/2018

Návrh spoločného uznesenia o Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Návrh spoločného uznesenia o Somálsku

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuálne návrhy uznesení

1

Písomné vyhlásenia

8

Písomné vyhlásenie o spomienke na obete holokaustu a podpore zriadenia pamätníka holokaustu Babyn Jar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Premlčané

Podrobnosti

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 135 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o potrebe podpory dostupnosti regiónov v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Premlčané

Podrobnosti

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 106 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o uľahčení prístupu regionálnych a miestnych orgánov k európskym štrukturálnym a investičným fondom

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Premlčané

Podrobnosti

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 58 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Premlčané

Podrobnosti

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 182 - 08-06-2016

Písomné vyhlásenie o darcovstve orgánov

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 113 - 08-06-2016

Písomné vyhlásenie o leteckej bezpečnosti a nebezpečných letoch vojenských lietadiel

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Premlčané

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 106 - 06-01-2016

Písomné vyhlásenie o ukončení testovania na zvieratách

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Premlčané

Podrobnosti

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Dátum začatia : 07-09-2015
Platné do : 07-12-2015
Počet signatárov : 60 - 08-12-2015

Písomné vyhlásenie o prúdení prostriedkov pomoci EÚ do teroristických organizácií

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Premlčané

Podrobnosti

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Dátum začatia : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Počet signatárov : 65 - 11-05-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Komisia

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Komisia

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Rada

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Komisia

  Gazprom's acquittal instead of sanctions

17-05-2018 P-002663/2018 Komisia

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Komisia

VP/HR - Sýrsky bezpečnostný úradník v Taliansku napriek sankciám EÚ

19-03-2018 E-001661/2018 Komisia

PK/VP - Uplatňovanie sankcií voči Rusku

12-03-2018 E-001509/2018 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

27

Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

25-06-2018 O-000072/2018 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

16-05-2017 O-000042/2017 Komisia

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Obchodovanie s ľuďmi

24-03-2017 O-000024/2017 Komisia

VP/HR - sloboda médií v Gruzínsku prípad Rustavi 2

08-03-2017 O-000015/2017 Komisia

Zákaz pohybu cirkusových zvierat, ktoré patria medzi voľne žijúce druhy, v EÚ

14-02-2017 O-000013/2017 Komisia

Riešenie problému nezvestných detí migrantov v Európe

03-02-2017 O-000009/2017 Komisia

Situácia v Taliansku po zemetraseniach

14-11-2016 O-000139/2016 Komisia

Interpelácie

3

VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc

21-03-2018 G-000003/2018 Komisia

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Komisia

Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisia

Písomné vysvetlenia hlasovania

205

 

Jednotná digitálna brána (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Autonómne zbraňové systémy (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

Dosah politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.

 

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

The Schengen zone sees 400 million crossings each year of EU citizens and 200 million crossings of non-EU citizens. While the EU’s visa-free policy allows around 1.4 billion people in 60 countries worldwide to travel easily into the Union, there is a missing layer of information to track third party nationals who enter from one of the aforementioned 60 countries. As a result, the Commission proposed the creation of the ETIAS that will identify any risks associated with any visa-free traveller to the Schengen zone. I voted in favour of this report on the proposal because we need to maintain the EU’s reputation of being a tourist destination while taking measures to ensure the safety of all other tourists and citizens living and working in the EU. Similar systems are already in place in the USA, Australia and others and are a common sight. I believe the ETIAS necessary to strengthen border management and enhance internal security.

 

Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

The human rights situation in Venezuela has deteriorated since 2014 and has seen inflation rise to, by the end of 2018, over 13 000%. The Venezuelan Government has refused to acknowledge its country’s plight on the international stage and, in many cases, the government is directly responsible for the crimes occurring in the country. Parliament recently completed an ad hoc mission to Venezuela to assess the situation on the ground and was deeply shocked and alarmed. I voted in favour of this motion for a resolution on the migration crisis and humanitarian situation in Venezuela because the influx of refugees to border countries like Colombia constitutes a crisis and because the Venezuelan Government must be held accountable for its crimes against humanity. The people of Venezuela are calling out for help and the international community must be alerted to their situation.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels