Renata BRIANO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Taliansko)

Podpredsedníčka 

  • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rybárstvo
  • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rybárstvo

Člen 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre rybárstvo
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
  • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pre rybárstvo

Náhradníčka 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie  
- PECH_AD(2018)625586 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007  
- ENVI_AD(2017)592057 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k stratégii EÚ pre alpský región  
- ENVI_AD(2016)575216 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k Európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve  
- PECH_AD(2018)619288 -  
-
PECH 
STANOVISKO o Medzinárodnej správe oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030  
- PECH_AD(2017)602837 -  
-
PECH 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2007/2004, nariadenie (ES) č. 863/2007 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES  
- PECH_AD(2016)578545 -  
-
PECH 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom (A8-0192/2019 - Claude Moraes) IT  
 

L'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca è necessario a seguito della "lisbonizzazione" di Eurojust, che ha comportato l'abrogazione della decisione del Consiglio 2002/187/GAI e la sua sostituzione con il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
Alla luce dello status speciale assunto dalla Danimarca nell'ambito della giustizia penale a seguito del trattato di Lisbona (protocollo n. 22), la Danimarca non partecipa al nuovo regolamento e non è da esso vincolata. Tuttavia, la Danimarca ha manifestato il desiderio di continuare a partecipare alle attività di Eurojust. A tal fine è necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Danimarca ed Eurojust (analogo all'accordo che la Danimarca ha dovuto concludere in seguito alla "lisbonizzazione" di Europol).
Perciò, la Danimarca avrà uno status intermedio tra quello di uno Stato membro e quello di un paese terzo. Benché un sistema comune di cooperazione giudiziaria penale applicabile a tutti gli Stati membri dovrebbe rappresentare la norma e sia preferibile, un accordo con la Danimarca è importante per garantire la prosecuzione della partecipazione della Danimarca alla struttura di Eurojust.

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

L'Unione e gli Stati membri hanno firmato l'accordo di Parigi, che mira a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e a compiere sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C in più rispetto ai livelli preindustriali.
Il settore dei trasporti, le cui emissioni sono in aumento e nel 2016 hanno generato il 25% delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'UE, deve fornire un contributo sostanziale agli sforzi dell'Unione nell'ambito del clima. È necessario accelerare la decarbonizzazione del settore, e le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici generate dai trasporti dovrebbero raggiungere lo zero netto al più tardi entro la metà del secolo.
La fissazione di requisiti di prestazione in materia di emissioni per i veicoli pesanti ha il potenziale di ridurre le emissioni di CO₂, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, permettendo nel contempo agli operatori del settore dei trasporti di realizzare significativi risparmi di carburante, consentendo ai costruttori di veicoli pesanti dell'UE di mantenere un elevato livello di innovazione e leadership tecnologica e apportando sostanziali miglioramenti alla qualità dell'aria.

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) IT  
 

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2009/33/CE elativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, stabilendo obiettivi minimi per l'appalto pubblico di veicoli puliti, mira alla promozione di un trasporto pulito, sostenendo nuove tecnologie pulite e, a lungo termine, la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e CO2.
Nel suo progetto di relazione, il relatore associa la definizione di veicolo pulito per i veicoli leggeri e pesanti alla direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Tale allineamento dovrebbe consentire di creare, a lungo termine, prevedibilità e stabilità nel diritto dell'Unione. La direttiva modificata dovrebbe contribuire inoltre allo sviluppo di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché alla conformità dei veicoli ai requisiti delle norme più recenti per le emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra.
Il progetto di relazione precisa inoltre le disposizioni in materia di obiettivi minimi di appalto: la data di entrata in vigore, la durata dei termini per gli obiettivi e il momento rilevante del ciclo dell'appalto pubblico che occorre tenere in considerazione per il calcolo degli obiettivi.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o nadmernom užívaní alebo zneužívaní antibiotík  
- P8_DCL(2016)0081 - Premlčané  
Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 95 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o technologickej modernizácii služieb jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Premlčané  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 74 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o ochrane spotrebiteľa v rámci označovania produktov rybolovu a akvakultúry  
- P8_DCL(2016)0042 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Clara AGUILERA , Isabelle THOMAS , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Renata BRIANO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Nicola CAPUTO , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Nicola DANTI  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 51 - 27-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít