Daniele VIOTTI : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Taliansko)

Člen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ  
- LIBE_AD(2017)597563 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k riešeniu pohybu utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ  
- BUDG_AD(2016)589455 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k investovaniu do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy na základe článku 16 ods. 3 NSU  
- BUDG_AD(2016)587417 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k ústavným, právnym a inštitucionálnym dôsledkom spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky: možnosti, ktoré ponúka Lisabonská zmluva  
- BUDG_AD(2017)594135 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu  
- LIBE_AD(2016)593831 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy  
- LIBE_AD(2016)589354 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Dohoda o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskom (A8-0192/2019 - Claude Moraes) IT  
 

Ho votato a favore del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca. L'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca, è necessario a seguito della "lisbonizzazione" di Eurojust. Il regolamento si applicherà a decorrere dal 19 dicembre 2019. Alla luce dello status speciale assunto dalla Danimarca nell'ambito della giustizia penale a seguito del trattato di Lisbona, questo Stato non partecipa al nuovo regolamento e non è da esso vincolato,. Tuttavia, ha manifestato il desiderio di continuare a partecipare alle attività di Eurojust. A tal fine è necessaria la conclusione di un accordo di cooperazione tra i due soggetti, così da fornire alla Danimarca, uno status intermedio tra quello di Stato membro e quello di paese terzo. Sono favorevole alla proposta, in quanto ritengo necessario garantire la prosecuzione della partecipazione della Danimarca alla struttura di Eurojust, allo spazio Schengen, a diversi strumenti dell'ex Terzo pilastro e al finanziamento di Eurojust.
Infine, a mio parere, è vitale garantire la preservazione del settore GAI comune dell'UE e l'applicazione delle prerogative del GEPD e della Corte di giustizia.

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) IT  
 

Ho votato a favore della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei nuovi veicoli pesanti. L'Unione e gli Stati membri, hanno firmato l'accordo di Parigi, che mira a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2°C, rispetto ai livelli preindustriali e a compiere sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C in più, rispetto ai livelli preindustriali. Il settore dei trasporti deve fornire un contributo sostanziale agli sforzi dell'Unione nell'ambito del clima. La fissazione di requisiti di prestazione in materia di emissioni per i veicoli pesanti ha il potenziale di ridurre le emissioni di CO2, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Sono pienamente a favore della proposta, in quanto ritengo che ridurre le emissioni di CO2, generate dal settore dei trasporti, sia essenziale per raggiungere l'obiettivo dell'Unione di ridurre entro il 2030, le sue emissioni di gas a effetto serra, almeno del 30% rispetto ai livelli del 2005.

Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT  
 

Ho votato a favore della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica alla direttiva (UE) 2017/1132, per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. All'interno dell'UE, il livello dei servizi di e-government forniti è eterogeneo: alcuni Stati membri sono molto avanzati e forniscono soluzioni interamente online di facile uso, mentre altri non offrono soluzioni online nel campo del diritto societario, ad esempio, per la registrazione, come persona giuridica. La presente proposta ha l'obiettivo di adeguare il contesto giuridico e offrire un insieme esauriente di misure volte a dotare l'Unione europea di norme di diritto societario eque, moderne e in grado di favorire lo sviluppo delle imprese. Sono favorevole alla proposta di direttiva, in quanto, a mio avviso, è necessario aggiornare le procedure di diritto societario, al fine di renderle idonee all'era digitale, rimanendo comunque in un clima di lotta all'abuso e al crimine.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o opatreniach boja proti homofóbii, transfóbii a biofóbii v EÚ  
- P8_DCL(2016)0100 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o zdravotnej starostlivosti o transrodové osoby  
- P8_DCL(2016)0011 - Premlčané  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 76 - 02-05-2016
Písomné vyhlásenie o elektronickom zdravotníctve (eHealth)  
- P8_DCL(2015)0012 - Premlčané  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Dátum začatia : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatárov : 68 - 07-07-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít