Marco AFFRONTE : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Taliansko)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Taliansko)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rybárstvo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnomvýbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Albánsko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rybárstvo

Náhradník 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Výbor pre petície
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje zákaz používania unášaných sietí a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 812/2014, (ES) č. 2187/2005 a (ES) č. 1967/2006 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 894/97  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o prehodnotení rozhodnutia o výstavbe novej rýchlostnej železničnej trate medzi Lyonom a Turínom  
- P8_DCL(2016)0111 - Premlčané  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 43 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o medzinárodnom mapovaní plávajúcich odpadových škvŕn  
- P8_DCL(2016)0093 - Premlčané  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 86 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o znížení znečistenia mikroplastmi  
- P8_DCL(2016)0006 - Premlčané  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 340 - 02-05-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít