Laura AGEA : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegácia pre vzťahy s Palestínou
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre petície
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre petície

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k využitiu potenciálu výskumu a inovácie v modrej ekonomike na rast a tvorbu pracovných miest  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobných ochranných prostriedkoch  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k štatútu sociálnych a solidárnych podnikov  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k modernizácii vzdelávania v Európskej únii  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k legitímnym opatreniam na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločností a verejných orgánov  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o prehodnotení rozhodnutia o výstavbe novej rýchlostnej železničnej trate medzi Lyonom a Turínom  
- P8_DCL(2016)0111 - Premlčané  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 43 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o zdaňovaní hygienických výrobkov pre ženy, ako sú tampóny  
- P8_DCL(2016)0089 - Premlčané  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 109 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o potrebe osobitného investičného plánu pre subregióny s vysokou mierou nezamestnanosti  
- P8_DCL(2016)0079 - Premlčané  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 155 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít