Daniela AIUTO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 30-09-2018 : Movimento 5 Stelle (Taliansko)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k téme Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám – ďalšie kroky  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k stratégii EÚ pre alpský región  
- TRAN_AD(2016)575341 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2013 – 2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide o podporu internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Odpovede na otázky pre ECB a na otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Odpoveď na otázky poslancov týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Články 140, 141, príloha III

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 143 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o prehodnotení rozhodnutia o výstavbe novej rýchlostnej železničnej trate medzi Lyonom a Turínom  
- P8_DCL(2016)0111 - Premlčané  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 43 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o opatreniach na podporu rodinných príslušníkov poskytujúcich opateru  
- P8_DCL(2016)0002 - Premlčané  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Dátum začatia : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatárov : 28 - 19-04-2016
Písomné vyhlásenie o rakovine a primárnej prevencii  
- P8_DCL(2015)0054 - Premlčané  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 146 - 06-01-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít