Maria HEUBUCH : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Podpredsedníčka 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozvoj

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rybárstvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rybárstvo
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013  
- DEVE_AD(2019)629646 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013  
- DEVE_AD(2019)629647 -  
-
DEVE 
STANOVISKO návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori  
- DEVE_AD(2019)629648 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežie Slonoviny (2018 – 2024)  
- DEVE_AD(2018)629619 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov  
- DEVE_AD(2018)628552 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore a podnecovaní prístupu žien z vidieckych oblastí na trh práce  
- P8_DCL(2016)0024 - Premlčané  
Viorica DĂNCILĂ , Clara AGUILERA , Maria NOICHL , Paolo DE CASTRO , Eric ANDRIEU , Marc TARABELLA , Czesław Adam SIEKIERSKI , Mairead McGUINNESS , Esther HERRANZ GARCÍA , Ulrike MÜLLER , Maria HEUBUCH  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 151 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o pokračujúcej podpore Európskej únie pri odstraňovaní detskej obrny  
- P8_DCL(2015)0008 - Uzavreté väčšinou  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Dátum začatia : 09-03-2015
Platné do : 09-06-2015
Prijaté (dátum) : 09-06-2015
Zoznam signatárov : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Počet signatárov : 404 - 10-06-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami