Nikolay BAREKOV : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva
 • 16-07-2014 / 22-10-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Podpredseda
 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 03-04-2017 : Bulgaria without Censorship (Bulharsko)
 • 04-04-2017 / 01-07-2019 : Reload Bulgaria Party (Bulharsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-07-2014 / 03-04-2017 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 03-04-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-07-2014 / 02-04-2017 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-05-2016 / 31-05-2016 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 
STANOVISKO Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Menšie interpelácie 
Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 130a, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o osobách s Downovým syndrómom  
- P8_DCL(2016)0118 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 69 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít