Branislav ŠKRIPEK : Písomné vysvetlenia hlasovania 

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 183

Používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka)  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže účelom návrhu smernice je modernizácia právnych predpisov v oblasti práva obchodných spoločností pomocou digitálnych nástrojov a procesov v procese registrácie spoločnosti alebo pobočky spoločnosti (aj v cezhraničnom aspekte). Ako zdôrazňujú autori projektu, medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o dostupnosť spoločností pre elektronické nástroje. Právo obchodných spoločností EÚ v súčasnosti obsahuje niektoré prvky digitalizácie, ako napríklad povinnosť členských štátov poskytovať informácie o spoločnostiach registrovaných v centrálnych registroch na internete. Navrhovatelia projektov však tieto požiadavky považujú za obmedzené a nedostatočne presné, čo vedie k ich veľmi odlišnej implementácii na národnej úrovni. Právne predpisy EÚ okrem toho nepokrývajú niektoré digitálne procesy, ako je registrácia spoločnosti alebo pobočky spoločnosti prostredníctvom internetu, čo tiež prispieva k zachovaniu diferencovaných riešení v členských štátoch. Návrh smernice preto navrhuje zavedenie možnosti registrácie spoločnosti prostredníctvom internetu, bez potreby osobného dostavenia, prostredníctvom dokumentov predložených v elektronickej forme.

Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (A8-0002/2019 - Evelyn Regner)  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže zavedie nové postupy týkajúce sa cezhraničných konverzií, rozdelení a zlúčení spoločností s ručením obmedzeným, a to aj prostredníctvom väčšieho využívania digitálnych nástrojov a výmeny informácií. V tejto súvislosti sa uskutočnili zlepšenia v trialógu smerom k rešpektovaniu právomocí členských štátov. Bude to príležitosť na väčšie konzultácie so zamestnancami, ale stále to bude v súlade s existujúcimi prahovými hodnotami účasti členských štátov. Zároveň je možné upustiť od správ pre členov a zamestnancov, ak s tým akcionári súhlasia alebo ak nie sú zamestnanci. Taktiež bol zavedený postup boja proti zneužívaniu právnych predpisov, ktorý umožní orgánom kontrolovať, či sa cezhraničné operácie vykonávajú na účely zneužívania alebo podvodného konania.

Prostredie jednotnej európskej námornej platformy (A8-0006/2019 - Deirdre Clune)  
 

Toto uznesenie som podporil. Ide o unifikovaný zjednodušený systémy podávania správ o lodiach v celej EÚ vytvorením európskej námornej jednotnej platformy, ktorá spojí všetky ohlasovacie formality súvisiace s výzvou v prístave. Nové pravidlá tiež podporia digitalizáciu a uplatňovanie zásady len raz – to znamená, že raz oznámené informácie možno opätovne použiť na následné prístavné volania v rámci EÚ.

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť (A8-0363/2018 - Paul Tang)  
 

Tento návrh som podporil, keďže je súčasťou balíka o udržateľnom financovaní. Cieľom uznesenia je požiadavka na zverejnenie finančných produktov a bánk, ktoré ponúkajú finančné služby. Zverejnenie informácií podlieha preskúmaniu, či ide o investičné a úverové riziko účastníkov finančného trhu. Ochranu know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) je v tomto prípade stále zachovaná.

Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie a postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch a archívy obchodných údajov (A8-0181/2018 - Werner Langen)  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže touto zmenou a doplnením nariadenia o EMIR ako súčasti programu Komisie REFIT je znížiť zaťaženie malých finančných zmluvných strán (SFC), znížiť náklady na dodržiavanie predpisov, otázky transparentnosti a nedostatočný prístup niektorých zmluvných strán k zúčtovaniu. SFC by mali byť oslobodené od zúčtovacej povinnosti, keď objem mimoburzových derivátov, s ktorými obchodujú, je príliš nízky nato, aby predstavoval významné systémové riziko pre finančný systém a príliš nízky nato, aby centrálne zúčtovanie bolo ekonomicky životaschopné. Podobne aj nefinančné protistrany, ktoré sú menej prepojené a často aktívne pôsobia iba v jednej triede derivátov ZKÚ, by mali podliehať zúčtovacej povinnosti len vtedy, ak prekročia zúčtovaciu prahovú hodnotu. ESMA vypracuje pre finančné a nefinančné protistrany odlišné zúčtovacie limity. Ďalší čas sa venuje riešeniu systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý má v súčasnosti dočasnú výnimku z povinného zúčtovania derivátov.

Podpora využívania rastových trhov MSP (A8-0437/2018 - Anne Sander)  
 

Toto uznesenie som podporil, keďže je zamerané na zníženie závislosti MSP od bankových úverov. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ sa vytvoril nový typ obchodovania, tzv. rastové trhy MSP, s cieľom uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k kapitálu a podnikom. Rastový prospekt EÚ je kratší, a teda lacnejší, čím sa znižujú náklady pre MSP. Úverová diverzifikácia na strane MSP je zárukou hospodárskeho zdravia Únie.

Program na vykonávanie programu Horizont Európa (A8-0410/2018 - Christian Ehler)  
 

Predložené uznesenie je súčasťou rámcového programu Horizont na obdobie 2021 – 2027. Ide o implementačný program, ktorý som podporil, keďže ide o posilnenie Európskeho výskumného priestoru, na ktorý je vyčlenený cca 3 % celkového rozpočtu programu Horizont. Spomínaný program je zameraný na podporu stratégií a technológií v digitálnej oblasti, priemyslu a vesmíru.

Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, keďže sa týka vzťahov medzi podnikmi a veľkými platformami ako je napr. Google či Apple. Toto uznesenie sa snaží riešiť problémy vo fungovaní obchodného vzťahu, kde je rozdielna vyjednávacia sila. Nové nariadenie bude vyžadovať hlbšiu transparentnosť v oblasti algoritmov, aby podnikatelia využívajúci platformy mohli lepšie pochopiť, ako sa určuje poradie ich produktov na web stránkach spravovaných na internetových platformách.

Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso)  
 

Tento návrh bol výsledkom občianskej iniciatívy o glyfosáte. Keďže ide o zvýšenú ochranu v potravinovom reťazci pred negatívnymi vplyvmi niektorých zložiek pesticídov, toto uznesenie som podporil. Toto uznesenie má zabezpečiť väčšiu transparentnosťou informácií v potravinárskom priemysle. Rozumiem argumentom priemyselných podnikov, že vyššia transparentnosť ohrozí ich konkurencieschopnosť, ale na druhej strane je prioritne dôležitá ochrana spotrebiteľa a životného prostredia pred toxickými pesticídmi.

Program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ (A8-0421/2018 - Sven Giegold)  
 

Hlasovania som sa zdržal, keďže Fiscalis je program EÚ pre vnútroštátne daňové správy na výmenu informácií a odborných znalostí. Program obsahuje rozpočet na pomoc daňovým orgánom členských štátov pri podpore daňovej politiky a uplatňovania práva EÚ v oblasti daní s cieľom zabrániť agresívnemu daňovému plánovaniu, daňovým podvodom a dvojitému nezdaneniu. Keďže však rokovania neboli ukončené, spravodajca si želá zatvoriť prvé čítanie Parlamentu (prijatím jeho správy) pred opätovným otvorením rokovaní s Radou v ďalšom mandáte. Najmä zvýšenie rozpočtu, účasť tretích krajín na programe Fiscalis a úloha delegovaných aktov, ktoré navrhol spravodajca, nie sú s Radou dohodnuté, a preto som sa hlasovania zdržal.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M059
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11073
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M035
  1047 Brussels
   
  Contact data: