Lucy ANDERSON : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Spojené kráľovstvo)

Podpredsedníčka 

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Náhradníčka 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k správe o uplatňovaní smernice o poštových službách  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Európsky pilier sociálnych práv (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN  
 

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zavedení celoeurópskeho postupu primeraných cien potravín a nápojov na letiskách  
- P8_DCL(2016)0094 - Premlčané  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 45 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o prioritizácii európskej stratégie zameranej na alkohol  
- P8_DCL(2016)0088 - Premlčané  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 50 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o podpore nárastu počtu bezbariérových toaliet v EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím  
- P8_DCL(2016)0044 - Premlčané  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 124 - 28-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít