Amjad BASHIR : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezaradení poslanci
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Skupina Európa slobody a priamej demokracie - Člen
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami